Archive for the ‘Historia de Galicia’ Category

Congreso da Emigración Galega, 1976

Martes, Novembro 9th, 2010

Os congresos da emigración galega comezaron a celebrarse en 1909, repetindo convocatoria en 1956, 1959, 1965, 1971 e 1976. Aínda que sen dúbida o máis coñecido de todos foi o de 1956, que tivo lugar en Bos Aires, coa intervención dalgúns dos máis destacados políticos e intelectuais galego emigrados e exiliados residentes nos países americanos, o celebrado en 1976 en Vigo tivo unha gran significación política. Foi un dos primeiros grandes actos públicos celebrados en Galicia despois da morte do ditador Francisco Franco e nel puideron verse grandes diverxencias políticas entre as autoridades e moitos dos asistentes.

Foron unhas xornadas nas que houbo debate técnico e debate político e, como escribía Alfonso Magariños o 1 de xullo en Faro de Vigo tras a súa clausura, resultara unha asemblea “verdaderamente apasionante y movida”. Entre as declaracións de principios aprobadas estaba unha ponencia sobre industrialización que afirmaba que a modernización de Galicia debía basearse sobre a conservación da natureza, o medio ambiente e a ordenación do territorio. Asemade, aprobouse a declaración de que “a fala galega” era “a base da comunicación e do ensino en Galicia”. La Voz de Galicia dedicoulle unha media de dúas páxinas diarias ao congreso, recollendo (a diferenza do Faro) especialmente o carácter eminentemente político que tiveran algúns relatorios, por exemplo o do Centro Galego de Bos Aires, que afirmaba que “el patriotismo gallego está por encima de las disquisiciones de tipo ideológico” ou a do tamén bonaerense Centro de Betanzos, que reclamaba a amnistía para presos e exiliados, así como liberdades cívicas e o dereito de autodeterminación para Galicia. Asemade, dende a Comisión de Estudos Galegos se propoñía a actualización do Estatuto de Autonomía do 36. Ademais, La Voz destacaba o 27 de xuño as peticións de “industrialización, reforma del agro, centros de enseñanza suficiente, atención a la emigración y libertades democráticas para Galicia”. Outro dos titulares de La Voz nese día eran as declaracións de Xosé Díaz, representante de O Toxo de París, que segundo La Voz fora marxinado pola organización do congreso, e que afirmaba que a emigración era o resultado dunha política determinada e sufría as súas consecuencias.

Nestes debates políticos tomaron tamén parte forzas da oposición aínda clandestina, feito que foi recollido por La Voz o día 29: “As forzas galegas da oposición presentaron unha declaración de principios ao Congreso”, destacando o xornal que esta declaración non fora lida aos congresistas en ningún intre. O comunicado, asinado por todas as formacións políticas e sindicatos, denunciaba que “o réxime político que ven durando 40 anos non soio non solucionou nin soluciona o problema emigratorio galego, senón que o favoreceu”, esixía a ruptura democrática “ao traveso da movilización das masas” e a instauración dun “réxime provisorio de autogoberno en Galicia simultáneo co que se implante a nivel do Estado Español, que convoque e orgaíce eleciós libres para unha asemblea lexislativa constituínte”. Asemade, propoñía ao Congreso unha amnistía xeral para “todos os presos i esiliados políticos”. O xornal tamén reflectía a tensión que presidiu a derradeira xornada do congreso, destacando a “presenza policial nas proximidades” e a “tensa sobremesa”.

Finalmente, o congreso, moi dividido, saldouse coa vitoria da candidatura oficialista de Valentín Fernańdez, que derrotou á progresista de Arturo Cuadrado e Baldomero Cores. Así e todo, foi unha vitoria para a democracia; Xosé A. Gaciño escribía o 4 de xullo en El Ideal Gallego sobre o congreso, nunha crónica que titulaba La emigración también es política, salientando o enfrontamento entre dúas posturas “los apolíticos” e os “partidarios de un cambio”. O xornalista tamén destacaba que esta reunión posibilitara o segundo documento político asinado por todas as forzas políticas de oposición que actuaban en Galicia.

‘Follas Novas’: A mellor obra de Neira Vilas non é un libro

Venres, Novembro 5th, 2010

En Gres, á beira do Río Ulla, ano 2010; en Bos Aires, calle Asunción 3035, ano 1957. Hai dous elos que fan coherente e exacto unir dous momentos e dous espazo tan distantes. Un é o suxeito, dobre: son Xosé Neira Vilas e Anisia Mirada. O outro é o obxecto, o propósito: a difusión da cultura galega. En 1957 nacía en Bos Aires a editorial e “feira permanente do libro galego” Follas Novas.

Bos Aires nos anos 50 era a primeira cidade de Galicia. Érao en poboación, pois en ningunha outra cidade do mundo vivían máis galegos, e érao a súa alma e vontade de ser galega. A nosa cultura brillaba na outra beira do océano Atlántico: Seoane, Dieste, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, Blanco Amor… Durante o Primeiro Congreso da Emigración Galega en América, celebrado en Bos Aires en xullo de 1956, falouse moito da necesidade de difundir a nosa cultura. Xa se estaba a facer a través de revistas, actos e conferencias, e mesmo por medio de programas de radio, teatro e editoriais, mais non no terreo da distribución de libros, tanto os que se publicaban en Galicia como os que vían a luz en América. En Galicia estaba Galaxia, pero os libros que editaba aínda eran poucos e chegaban a América con retraso e dificultades. De aí a idea de Neira Vilas e Anisia de crear un centro distribuidor, unha librería galega para todo o continente.

Os mozos galeguistas que vivían en Bos Aires nos anos 50 non eran unha multitude, mais eran activos, moito. Agrupábanse, sobre todo, nas Mocedades Galeguistas, fundadas en 1953, organizaban actos diversos e tiñan a lingua como emblema e signo da súa identidade galega. Un exemplo desa actividade foi o reparto polas rúas de mileiros de copias da denuncia que as sociedades galegas realizaran ante a Asemblea Internacional da Unesco, reunida en Montevideo en 1954, da persecución da que era vítima a lingua galega na ditadura franquista. Os rapaces repartían tamén o artigo El idioma prohibido, de Francisco Luís Bernárdez. As súas reivindicacións dos dereitos políticos e da cultura galega eran continuos. Os bonaerenses ollaban estes rapaces con certa estrañeza: as reivindicacións políticas dun recuncho do Estado Español ficaban lonxe, e a existencia dunha cultura gallega (gallega de Galicia, non como xentilicio común a todos os emigrados/exiliados españois) era moi descoñecida. Pero os mozos galeguistas eran incansables. A súa defensa de Galicia era moito máis ca unha actividade, era unha forma de vida: o seu comportamento debía ser sempre un exemplo, o mesmo que o seu aspecto e vestimenta, así coma os seus hábitos. “Cando iamos no autobús ou no subte levabamos sempre dous libros, sempre en galego. Iamos lendo un, todo o tempo, e o outro levabámolo nas pernas. E se preguntaban: ¿en que lengua lee usted?, respondiamos En galego, e despois lles dabamos un discurso sobre a cultura e a lingua galegas”. Así fala Neira Vilas.

Buenos Aires e Gres. Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda. En febreiro de 1957 casaron en Arxentina, el con 28 anos e ela con 24. E decidiron que o que en principio ía ser unha libraría na Avenida Constituyentes sería finalmente unha editorial e “feira permanente”, dedicada exclusivamente aos libros galegos, e que ademais se instalaría na súa propia casa, en Asunción 3035. Acababa de nacer Follas Novas.

A libraría-editorial inaugurouse o 15 de xullo dese ano, aniversario do pasamento de Rosalía. Na inauguración, coa presenza moi numerosa de amigos, así como da prensa arxentina, falaron eles dous, expoñendo aquel proxecto, e exerceu de “pregoeiro” o xornalista e ex deputado Ramón Suárez Picallo, cun fermoso discurso.

Os primeiros fondos estaban compostos por obras galegas publicadas en BosAires, con selos editoriais de Emecé, Nova, Botella al Mar, Ánxel Casal, Nós, Alborada (da Federación de Sociedades Galegas) e As Burgas e Lérez (dos centros ourensán e pontevedrés). Despois comezaron a chegar obras editadas en Galicia, por exemplo todas as publicadas por Galaxia, ademais de Porto, Bibliófilos Gallegos e Monterrei, e tamén libros procedentes de Madrid, Barcelona, París, México, Uruguai… Neira e Anisia crearon un sistema de información postal de novidades, así coma unha rede de colaboradores en Rosario, Mar del Plata, Santa Fe, Santiago de Chile, Montevideo, Nova York e Caracas. Ademais, as editoriais Galaxia e Bibliófilos Gallegos encomendáronlles a súa representación na Arxentina.

Pero Follas Novas era moito máis ca unha libraría. Os mozos emigrantes, así como algúns arxentinos de ascendencia galega, participaban cada vez con máis asiduidade nas reunións e debates sobre temas de cultura galega que se realizaban os sábados. Así mesmo, instaláronse oito vitrinas noutras tantas importantes sociedades galegas, como mostrarios bibliográficos que se renovaban cada quince días. Editáronse catálogos e organizáronse tres significativas exposicións do libro galego contemporáneo. A primeira levouse a cabo na sala de arte do Centro Lucense de Bos Aires en 1958.; Seoane colaborou no catálogo e nunha achega complementaria de gravados, que se utilizaran en cubertas de libros. Meses despois montouse unha instalación similar no Patronato da Cultura Galega de Montevideo. E por último outra do mesmo carácter tivo lugar en Caracas, organizada pola Hermandad Gallega, acto no que tomaron parte o profesor Emilio González López e a poeta Pura Vázquez. Así mesmo, no Centro Lucense presentouse unha mostra orixinal: a primeira exposición do Periodismo Galego na Arxentina, tamén organizada por Follas Novas.

O 10 de outubro de 1959 Neira e Anisia propuxéronlles aos mozos porteños que asistían aos debates dos sábados de Follas Novas crear unha Asociación Arxentina de Fillos de Galegos, e de inmediato quedou constituída unha comisión xestora. A asociación tivo unha longa e frutífera existencia (unha revista, campamentos de estudantes na Patagonia, cursos de galego, visitas a Galicia…). Era a única entidade do tipo no país. Así mesmo, por vez primeira emitíronse comentarios de libros galegos na radio arxentina. Neira e Anisia escribían os textos, que eran lidos por Elsa Fernández, moza porteña de pais galegos.

En 1959 chegou a Bos Aires Ramón Otero Pedrayo, convidado polo Centro Galego para asistir a unhas xornadas que se celebraron o día de Galicia. Ademais, Follas Novas ofreceulle unha homenaxe no Centro Lucense. Ademais de Neira e Anisia, tomaron parte no acto Alonso Ríos, Suárez Picallo, Rafael Dieste, Ramón de Valenzuela, Víctor Luis Molinari e Xosé Blanco Amor, e entre outras personalidades estiveron presentes Seoane, Lorenzo Varela, Antonio Baltar, Emilio Pita… Para esta homenaxe recibíronse adhesións da maior parte das asociacións galegas de América, encabezadas polas da Unidade Galega de Nova York e a Casa Galicia de Caracas, e mesmo chegou unha carta de felicitación dende Xacarta, en Indonesia. Dende Galicia recibíronse misivas colectivas, como a asinada por Ramón Cabanillas, Manuel Gómez Román, Francisco Fernández del Riego, Ricardo Carvalho Calero, Domingo García Sabell, Fermín F. Penzol, Ramón Piñeiro, Xesús Ferro Couselo, Celestino Fernández de la Vega, Ánxel Fole, Xaime Isla Couto, Franco Grande, López Nogueira, González Salgado, Méndez Ferrín, Xohana Torres ou Xohan Ledo. Ou a enviada polos “Brais Pinto” dende Madrid: Bernardino Graña, Reimundo Patiño, Xosé Fernández Ferreiro, Ramón Lourenzo, Blanco Losada, Bautista Álvarez ou, de novo, Méndez Ferrín, que se adheriron ao recoñecemento “con cariño e admiración ao cantor e mensaxeiro da nosa terra”. Finalmente, recibíronse outras cartas, tan sorprendentes coma a da actriz María Casares, que en galego escribiu: “Pra Follas Novas, un recordo cheo de agarimo”. Montouse, ademais, unha exposición con toda a obra do gran polígrafo e narrador, que agradeceu a homenaxe; falou da Galicia atafegada e do pulo da emigración “onde se sente o fervor da patria nunha constante e creadora afirmación da propia identidade”.

Días despois, Otero Pedrayo visitou a sede de Follas Novas con Fita e con Virxinia de Castelao. Foi recibido por mozos e mozas galeguistas. Dedicou exemplares da súa obra e falou dos seus anos de estudante, das súas inquedanzas patrióticas e do significado da difusión do libro galego no Novo Mundo. Ademais de Otero Pedrayo, a sede de Follas Novas ten sido visitada por Laxeiro, María Casares, Luís Seoane, Rafael Dieste, Nicolás Guillén, Machado da Rosa, Díaz Pardo, Emilio Pita, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, Blanco Amor, Leandro Pita Romero, Alonso Ríos, Sánchez Guisande, Antonio Baltar, Rodolfo Prada, Mosqueira Manso, Xosé Ruibal, Marcos de Abeleda, Xosé Conde…

En 1958 Neira Vilas e Anisia Miranda viron cumprido un dos seus grandes obxectivos: Follas Novas converteuse en editorial, pequena, pero fértil. A primeira obra publicada foi Itinerario Galego, de Víctor Luis Molinari (con prólogo de Suárez Picallo, cuberta de Laxeiro e tradución de Neira Vilas); e logo virían Esta es Cuba, hermano, de Anisia Miranda; Dende lonxe e Memorias dun neno labrego, de Neira Vilas; e Terra aluciada, de Xosé Conde. Existía tamén o proxecto de reeditar o Sempre en Galiza de Castelao, que finalmente non puido ser , por non acabar de definirse a inclusión dos capítulos inéditos. Follas Novas enviou clandestinamente a Galicia moitos dos exemplares remanentes da primeira edición; os últimos que quedaban trasladáronllos á distribuidora Atlante, de México, con sucursal en Bos Aires, que contaba con medios eficaces para remitir a España diversas obras de literatura “subversiva”.

A marxe de ganancias obtida cada mes por Follas Novas destinábase a doar coleccións de libros a institucións e bibliotecas públicas para difundir a presenza da cultura galega en Arxentina. Como afirma Neira Vilas, “a nosa laboura tiña un definido sentido patriótico, non mercantil”. Foi un traballo intenso e eficaz, ao que Neira e Anisia, dedicaron longas horas. Lamentan que non puidese cristalizar un dos seus proxectos: a revista Letras Galegas, para a que contaban con apoios de entidades e persoas de Bos Aires e Montevideo. O proxecto non foi adiante porque Neira e Anisia decidiron deixar a Arxentina.

Porque Follas Novas era unha revolución. Pero en Cuba estábase producindo outra, e había que vivila. “Doíanos interromper o labor de Follas Novas, pero ao mesmo tempo facíasenos moi atractivo vivir a experiencia dun país en revolución; un país do noso ámbito cultural, a onde tiñan emigrado tantos galegos. Queriamos participar, con todos os riscos e incomodidades previsibles, naquel histórico proceso”. Elsa Fernández mantivo aceso o soño de Follas Novas entre 1961 e 1964. Pero faleceu, moi nova, nese ano 1964. No fondo, gran parte da vitalidade cultural e política galega no Río da Prata comezaba a esmorecer. Galicia afastábase, pero ao tempo, en Galicia, neses anos sesenta, algo comezaba a moverse, moi de vagar comezaba a alumear unha nova esperanza.

A vida é un río. Ou son dous, o da Prata e o Ulla. Bos Aires, 1957. Gres, 2010. A mesma persoa, o mesmo propósito. A Fundación Neira Vilas é unha iniciativa pioneira (se non é única) no rural galego. Cos seus 8.600 volumes, un museo etnográfico, unha sala de exposicións e concertos, concursos literarios para nenos, a súa vizosa actividade cultural, as súas representacións teatrais para os veciños… ¿Que ten que ver cunha librería galega, unha “feira” de libros aberta no exilio 50 anos antes? Muda o contexto, o espazo, o momento, mais o obxectivo é o mesmo: difundir a cultura, a cultura galega. Mais nada, a cambio de nada máis. Como dixo Seoane, en cada actividade cultural que se celebraba en Arxentina, Neira Vilas e Anisia Miranda presentábanse cun tenderete para vender libros galegos, “perdendo cartos e recobrando vontades para Galicia”.

Abril (por X.M. Pereiro)

Luns, Maio 8th, 2006

Co amable permiso do autor, reproducimos unha das últimas columnas do Si Home Si de Xosé Manuel Pereiro, cun repaso moi interesante ao que significa históricamente o mes que imos deixar atrás.

Abril é o mes máis cruel, reza o verso quizais máis popular de T.S. Eliot Onte a antonte, 25 e 26, foron días de efemérides, e tamén houbo outra o 14. Para os eses amantes das cifras redondas impulsadas por organizadores de conmemoracións e publicistas, os 75 anos da proclamación da II República Española, os 25 da Revoluçao dos Cravos en Portugal e os 160 dos Mártires de Carral en Carral (Galicia). En España e Portugal celebran dúas eclosións de esperanza, remataran como remataran. Aquí, unha derrota, para variar.

O único deses momentos históricos que vivín, claro, foi o 25 de abril. Era un rapaz tan rapaz que nin viaxar puiden a Portugal, como os meus maiores, e limiteime a mirar cos ollos abertos e co nariz pegado ó cristal do televisor, como un neno ó escaparate dunha pastelería, aquelas sorprendentes imaxes de militares amados pola xente á que liberaran. Daquilo quedoume o arreguizo de emoción que aínda sinto cando escoito Grândola, vila morena. As sensacións que teño do que foi a II República, que debeu ser en España un momento de euforia semellante, están mesturadas coas da tristeza de como rematou, ou máis ben de como a remataron, á República e a moitos con ela. Tamén se me siguen poñendo os ollos de guerra cando vexo imaxes daquela, ou falo con sobreviventes. Onte estiven nos actos de conmemoración dos Mártires de Carral e é difícil describir o sentimento que me produciron.

En primeiro lugar quizais por unha certa confusión conceptual. A celebración organízaa tradicionalmente a Real Academia Galega, a pesar que non tén unha connotación cultural, senón política. O parto sanguento do galeguismo, unha revolta liberal que uns intelectuais converteron en algo máis. En segundo, porque é un feito histórico relevante que non sae na historia. Na de España, por suposto, igual que recordo que os comuneros Padilla, Bravo y Maldonado saían no libro da asignatura correspondente, mesmo con ilustración, todos dignos subindo ó cadalso, pero os Irmandiños non aparecían nin polo forro. Padilla & co. teñen unhas excelentes rúas no barrio de Salamanca de Madrid, e os Irmandiños unha un tanto cotrosa –con perdón- en Vigo, que coñecemos gracias á que está na zona das copas. Tampouco está no imaxinario colectivo (a revolta, non a rúa), quizais por un fallo do chamada industria cultural. A revolta de 1846 produciu apenas a obra teatral de Manuel María Abril de lume e ferro. Noutro sistema cultural, a historia duns románticos que durante un mes escaso pretenden erguer unha rebelión polas libertades, o relato das idas e vidas duns exércitos e doutros por Galicia adiante, o retrato descritivo do asalto final a Compostela, casa por casa, e final dramático do asunto, daría para un peliculón. A historia da independencia norteamericana que sae en Revolución non é máis interesante, e tamén comezou como unha revolta contra uns impostos. Pero, claro, alí o chico era Mel Gibson.

Evidentemente, a culpa non é de Mel Gibson ou da súa falta, ou de que escollera a figura de Braveheart e non a de Pardo de Cela para facer unha superproducción. Quizais é que a ninguén lle apeteza conmemorar derrotas. Pero o bo de non ter victorias que celebrar é que tampouco tés víctimas ás que procurar esquecer.

Judíos procedentes de la sinagoga de Aranda al refugio de las montañas gallegas

Luns, Maio 8th, 2006

Outra achega de Antonio Valcárcel sobre a realidade xudea na Idade Media.

Pocos pueblos como Aranda de Duero con tanta historia de convivencia entre las tres culturas: Islámica, judía y cristiana que hayan convivido al amparo de leyes y fueros que permitieron a los moradores de la Villa convivir con cierta tolerancia y respeto entre tan “dispares” culturas y religiones. Pero, hasta hoy en día, está cubierto bajo un tupido velo que oculta ciertos puntos oscuros y que los investigadores o historiadores deben de revelar. A lo que yo, humildemente, trato de aportar con sendas investigaciones y referencia documentales que descansas en los archivos. Y que son testigos mudos, pero escritos, de ciertos acontecimientos y avatares derivados de una convivencia no ajena o análoga a otros pueblos de España. No exentas lamentablemente de sufrimientos, crímenes, expropiaciones que en particular fue testigo el cinturón pétreo que constreñía a la Villa de Aranda de Duero y a su vez protegía del invasor de los ataques desde el exterior. Dentro… las más amargas hieles segregadas por las vísceras, colaterales de la envidia de quienes ansiaban el poder absoluto en detrimento de la libertad y la democracia.
El Edicto de expulsión de los judíos españoles fue promulgado como todos sabemos por los Reyes Católicos D. Fernando e Isabel. Un fatídico día 31 de Marzo de 1492. El Edicto ofrecía a los judíos que aún no habían abrazado el cristianismo, la posibilidad de convertirse, y ésta opción se mantuvo hasta el último momento e incluso la conversión desde el país de acogida. Los que ofrecieron resistencia a la conversión, se obligaban por tanto, a liquidar sus patrimonios a precios exiguos a subastadores sin escrúpulos, que adquiría sus patrimonios. Otros realizaban paripés de compra de los bienes, con objeto de protegerlos, por si un día deseaban regresar a la tierra de sus ancestros. Pero… si lo hacían de judíos la pena era capital, muchos regresaron ya convertidos al cristianismo por fe ó interés de recuperar sus casas, bienes y poder visitar su camposanto donde descansaban las osamentas de sus parientes y antepasados. Cuyos epitafios y nombres de los yacientes estaban gravados en las lápidas de granito con el buril del cantero, aún conservaban sus nombres…, tras apartar las hierbas que tapaban las lápidas se erigían éstas solemnes, apuntado al cielo. Ahora hace 504 años de su expulsión, llevarían ahora por tanto, dos milenios de presencia ininterrumpida. Al llegar a Aranda vieron que aquellos que compraron sus bienes pretendían pedir cantidades astronómicas y comenzaron nuevos procesos judiciales de reclamación de sus bienes a tenor de la ley del Decreto de Expulsión que les garantizaba la recuperación de su patrimonio si abrazaban el Catolicismo y lo demostraban con la partida bautismal correspondiente.

No ha habido ojos humanos que tantas lágrimas hayan derramado, hasta quedar enrojecidos, que los ojos de los judíos. Y si fuésemos capaces de ver el corazón, veríamos que llevaban el color del sufrimiento. Tomaron el camino del exilio por mar y por tierra y mientras caminaban unos nacían y otros morían, los predicadores salían al camino ofreciéndoles la salvación de sus almas y el alivio de sus penas. Otros de peor índoles les esperaban en los páramos del campo y observaban a aquellos judíos que sus prendan ofrecían connotaciones de opulencia, pese a que a los judíos se les prohibía ataviarse con “calzas de soleta” y ropajes felpados, y se les obligaba a llevar en el hombro izquierdo, y siempre al descubierto en poblado, la famosa “redondela bermeja” que tantas vidas había costado al judaísmo. Empero, que no se llevase en despoblado, por razones paradójicas de seguridad, con el fin de evitar que el pueblo les diese muerte. El día de la expulsión descosieron la “redondela bermeja” de su hombro y la guardaron algunos, en señal de reliquia por el sufrimiento que les aportó, otros la quemaron ó la tiraron al “río Duero”. Los asesinos imaginaban, y con acierto, que en sus estómagos e intestinos escondían sus monedas, oro y piedras preciosas. Y sin compasión los mataban vilmente, y abrían sus tripas en busca de los tesoros escondidos.

Siempre hay en todo camino un buen samaritano y éste fue D. Iñigo de Barahona, para los judíos de Aranda el receptor, comprador y cuidador de la Sinagoga y su camposanto. Un día fue llamado por los rabinos D. Mahiz Corcoz y D. Bueno Abolafia y con el dinero que le brindó la comunidad judía compró la Sinagoga, con la esperanza de que las negociaciones de Isaac Ben Yehudá Abarbanel, Tesorero de Alfonso V de Portugal; y Seneor Tesorero de la Santa Hermandad proyectaron, entre otros, sus influencias con los Reyes Católicos para evitar el Edicto de Expulsión. Y bajo estas premisas de negociación donde la esperanza era abrazada, pero no alcanzada. Mahiz Corcoz y Bueno Abolafia recogían todos los instrumentos de culto y los rollos de la Torá y dejaban el hueco de la pared vacío. Los candelabros que alumbraban los siete días de la creación del mundo construidos de ricos ornamentos orfebres con incrustaciones de ricas piedras preciosas y oro. Pero como no les estaba permitido sacar oro ni moneda, con un buril desencrustraron las piedras preciosas y el oro de los candelabros los machacaron hasta laminarlo en formas cómodas para que no lacerasen sus gargantas y estómagos, envueltas en masa de pan ázino y untadas en aceite de oliva, las iban tragando.
El Bachiller Alonso de Torres se presenta una mañana del último día de Julio con una orden para que preste su apoyo al judío Symuel de Soto, y a sus criados, amigos y parientes todos judíos y residentes en Aranda de Duero, y que les acompañe y ampare hasta que salgan de estos reinos. Le pregunta Symuel si le puede enseñar el Decreto de expulsión a lo que el bachiller Alonso de Torres le entrega un documento amputado cuyo pedazo rezaba lo siguiente: “ (…), somos informados de los inquisidores e de otras muchas personas, religiosas, eclesiásticas e seglares; e consta e parece seer tanto el daño que a los christianos se sigue e a seguido de la participación conversación o comunicación que an tenido e tienen con los judíos, los cuales se precian que procuran siempre, por cuantas vía e maneras pueden, de subvertir de nuestra Sancta Feé Católica a los fieles, e los apartan della e traénlos a su dañada creencia e opinión, instruyéndoles en las crencias e ceremonia de su ley, faciendo ayuntamiento donde les lean e enseñen lo que an de tener e guardar segund su ley; procurando de circuncidar a ellos e a su fijos; dándoles libros por donde recen sus oraciones… ”.
Agachó la cabeza Symuel de Soto, se rascó la cabeza a través de la Kipá, y cogió un libro de su ley que recogía la doctrina del Talmud y La Torah, azotó a la mula y comenzaron la peregrinación con aquellos enseres que si les estaba permitido llevar…, a algún lugar del exilio en dirección al Este del Reino de Portugal para después pasar como lo hicieron los de Soto a tierras gallegas entre Galicia y Zamora.
Un dominico gritando salió a su encuentro mostrando un crucifijo negro.
-¡Besa la Santa Cruz, judío y serás salvo!

-Maldito día se dijo, Iñigo de Barahona, el día que adquirí la Sinagoga-
Los cofrades de Santa Ana vieron con buenos ojos la posibilidad de convertir la Sinagoga en su iglesia. Sin embargo, un documento de escribanía impedía tal posibilidad. No fue óbice para que la Cofradía de Santa Ana formada por muchos conversos y por la fuerza de la violencia tomase la Sinagoga y la ocupase de forma ilegal y la convirtieron en iglesia.
El corregidor de Aranda de Duero, a petición de la Cofradía de Santa Ana instó al Corregidor a que averiguase si Iñigo de Barahona compró la sinagoga. Y con artimañas, y vulnerando una vez más la legalidad, ganó la cofradía del provisor un mandamiento que le dio la posesión de la sinagoga de los judíos y esto ocurrió el 1493-03-06 y fue incorporada a la iglesia de los cofrades de Santa Ana. Pero, en la fecha que se producen las reclamaciones se hacen sin la defensa de D. Iñigo de Barahona. Pesaba sobre él un edicto de expulsión y desterramiento de la Villa de fecha 1492-06-28 por ciertas palabras y enojos que había tenido con Gonzalo de Quemada, ambos vecinos y regidores de la misma Villa, siendo el verdadero “culpable” Gonzalo de Quemada. La mala suerte perseguía a D. Iñigo de Barahona, pero esa mala suerte no estaba escrita en las estrellas, eran pura conspiración auspiciada por ciertos intereses y poderes de la Villa. Gonzalo García de Quemada era un hombre cruel y egoísta en el año de 1495-08-21 se tropieza con una comisión del corregidor de Aranda sobre que Gonzalo se apoderó de los bienes de sus hermanos: Alonso e Isabel García de Quemada esta monja profesa del Monasterio de Calabazanos y los bienes eran de herencia de sus padres. La demanda fue efectuada por su otro hermano, D. Francisco García de Quemada, deán de Logrofio.

Es aquí cuando las influencias de Gonzalo García de Quemada y sus relaciones con los hombres poderosos de la iglesia comienzan a darle la espalda. El paño que absorbía todas la sangre y lágrimas que dejaba tras de si él Gonzalo García de Quemada comienza a acartonarse y pese a que algunos de sus amigos aún se fiasen del clan, como fue el caso de Rodrigo de Prado, que actuó como fiador del Antonio, hijo de Gonzalo, que fue condenado por ciertas cuchilladas que dio a Sancho de Salcedo y fueron tomados los bienes de Rodrigo de Prado en la cuantía que correspondía como fiador del hijo de Gonzalo García de Quemada. Al parecer las cuchilladas que recibió Sancho de Salcedo fueron propinadas a cuenta de que éste tenía tomada a sus hijos una parte de la bodega subterránea que les correspondió en la herencia de Pedro García Lapuente, su abuelo.

Gracias a los judíos que fueron expulsados del reino; Iñigo de Barahona era un hombre rico y que ostentaba el cargo de Procurador. Se juntó con otros conversos: Pedro de Santa Cruz y Francisco de Mena y se personaron ante el procurador fiscal, Diego Romaní para comprar los oficios de regidores de la Villa de Aranda. El estigma de su etnia no era ni siquiera disipado por sus caudales, La Santa Inquisición los investigaba muy de cerca, tanto a él, como a sus socios y amigos. Pedro de Santa Cruz fue acusado de judaizar y puesto ante El Santo Tribunal de la Inquisición y la pena fue de prisión. Corría el año de 1503 y tras cumplir condena Pedro de Santa Cruz realiza una reclamación ante los corregidores de Soria y Aranda de Duero para que “ciertos tesoreros” le paguen las cantidades de las rentas que fueron a su cargo para la paga de la gente de las guardas y de que no le dan cuenta ni razón por haber estado preso en la cárcel de la Inquisición. Iñigo de Barahona temblaba y se preguntaba si Pedro de Santa cruz y, si durante el interrogatorio y malos tratos que recibió…, su lengua se disparase como un arcabuz contra sus amigos, declarando pelos y señales; tal vez con la intención de evitar el potro y demás instrumentos de tortura..

El lector se puede preguntar que pese a tan traumáticos acontecimientos la raza judía guarda un odio extremo a los cristianos ó si esto a su vez fue recíproco y la historia demuestra que en tales situaciones siempre existe el milagro del perdón. Y para ejemplo, traigo a colación al converso burgalés don Pablo de Santa María que habitó la Aljama burgalesa. Pablo de Santa María pertenecía a una familia hebrea de noble alcurnia, aunque de muy parvos medios de fortuna, que se trasladó a Burgos capital a mediados del siglo XIV. Nació En el año de 1350, y desde muy joven se inició en los estudios rabínicos, y a los veinte años estudió leyes y Filosofía moral, conociendo a Avicena y a otros escritores árabes y judíos. Fue designado Rabino Mayor de la judería de Burgos con la aprobación del Rey Juan II. Abrazó el catolicismo y en el año 1416 fue nombrado obispo de Burgos.

Nota: El tema y documentación que he investigado posee material suficiente como para redactar una novela de carácter histórico y forma parte de mi obra inédita: “Los Judíos de Aranda de Duero”. Por tanto, sirva el presente estudio como una sonda que ha detectado un asunto de carácter histórico que aconteció en la Villa de Aranda del Duero. Significando una laguna importante en la historia de los judíos españoles en Aranda, que, ¡ojalá!, despierte el interés de historiadores y escritores. Y saquen a la luz aquellos fatídicos días de expulsión a tenor de un Edicto de los Reyes Católicos que manchó la historia de España y en este caso en particular afectó a Aranda de Duero.

Antonio Valcárcel Domínguez

El médico judío orensano de los Reyes Católicos

Mércores, Abril 5th, 2006

Trabajo de investigación de Antonio Valcárcel sobre Juan de Guadalupe, personaje histórico originario de Castrocaldelas.

I EL MÉDICO DE ORIGEN JUDÍO JUAN DE GUADALUPE, NATURAL DE LA ALJAMA DE CASTRO DE CALDELA (OURENSE), MÉDICO DE LOS REYES CATÓLICOS

Desde Hipócrates de Cos (460 a.c.), y su código deontológico que sentenciaba con una de sus reglas: “No realizarás la operación de la piedra y la dejarás en manos expertas.” Con el antiguo Egipto nos llegan noticias de la litiasis de oxalato cálcico y estrumita, a tenor de los cálculos renales (piedras) hallados en el interior de las osamentas de las momias. Indicándonos de que ésta enfermedad a amenazado y enfermado a la humanidad desde tiempos arcaicos. Y quizás incluso antes, los tratamientos sometidos a reacciones químicas por medio de plantas medicinales, y otros procedimientos como el carbono procedentes de las cenizas de algunos animales que eran utilizadas por los físicos españoles: Juan de Guadalupe, Julián Gutiérrez, Gabriel Álvarez Abarca, etc. Quizás producían cambios en el PH de la orina y por tanto actuaban de disolventes de los alcalinos térreos, eliminando por ende los cálculos renales responsables del mal de Yjada (Litiasis Vesical), era cosa común en la época. Pero el primer Litotomiota conocido, Amonios de Alejandría año 247 a.c. utilizaba remedios análogos. Y en el siglo X un médico árabe llamado Avulcasis realizó la primera litotricia endoscópica “ciega” mediante la introducción en la vejiga de un aparato llamado “mashaba rebilia” que fragmentaba la litiasis en su interior. En sus textos encontramos las descripciones completas del instrumental necesario para realizar esta intervención así como la talla vesical. Este autor fue el primero en documentar la talla vesical en mujeres (cosa excepcional en el contexto de la sociedad árabe medieval)

Sea por tanto una de las patologías más antiguas que se conocen. Los galenos antiguos hasta llegar a los modernos métodos que aporta la Urología actual ha llovido a raudales y aunque los avances constatados desde los aciagos tiempos, su metodología por erradicar el mal a tenor de la avances científicos. Quizás no hallan diferido tanto, a la sola excepción de los últimos adelantos como son la Litotricia extracorpórea por ondas de choque, que aportan técnicas acordes al desarrollo y avance actual de la ciencia, no han sido tantas las opciones terapéuticas.
Pero, no pretendo realizar un articulo o ensayo acerca de la Urología de la cual se me escapan muchos y grandes aspecto, por se un profano en la materia. No en balde, y por haber sido galardonado con la Medalla de Bronce en el Salón Internacional de Inventores de Ginebra: Sector Médico, sin ser licenciado en medicina. Y por tener parte de culpa de este artículo el Dr. David Simón Lorda, Médico Psiquiatra (Director Provincial del SERGAS), con el cual tuve el honor de conocer a través de la “red de redes” (Internet), y aportarle algunos datos referentes a los médicos judío/conversos de la provincia de Orense. Que sin duda, este artículo le aportará algunos datos para su próxima obra.
Sólo soy una mente inquieta que busca la verdad, a la que le gusta la investigación de ciertas ciencias. Y por tal aportación dentro de la Urología y concretamente de la Andrológica, por lo que a mí respecta en cuanto a la invención de un dispositivo que actúa sobre el sistema corporovenoso oclusivo del pene y que no viene al caso reseñar, al menos por el momento. Ya que la atención del artículo la debo de centrar y con objeto de ampliar datos históricos en torno a la figura del Dr. Juan Guadalupe siglo XV, quizás uno de los sabios más importantes que Galicia haya dado al mundo de la ciencia médica y que hasta ahora se desconocían de la dimensión de gran científico y autor de una magnífica obra, que rellena una laguna importante en su biografía. Por tanto, entre yo y él Dr. Guadalupe nos une la nación gallega y el enredo por mi parte de investigar en cosas análogas.

El Fray José-Santiago Crespo del Pozo, O. de M. Realiza un estudio genealógico amplio de los famosos galenos orensanos cuyo padres y hermanos: GUADALUPE y que aún quedan datos somnolientos en los archivos por descubrir. El erudito padre Crespo del Pozo hace un breve reseña en cuanto a la figura del progenitor de esta ilustre saga de médicos Orensanos de Castro de Caldelas: Juan de Guadalupe y que ahora en este breve trabajo de investigación aporto datos de gran interés encendiendo algunas luces que hasta el momento han permanecido apagadas. Debido a la ingente cantidad documental en general, y escasa en particular, entorno a los Guadalupe, entre otras cosas; la dificultad de seguimiento de la investigación de algunos de estos miembros de tan ilustre familia. Debidos a los cambios de identidad que realizaban por diversas causas, entre ellas la persecución. He intentado concatenar algunos datos en el árbol genealógico, aspectos que hasta la fecha, han permanecido en el sueño de Morfeo, por tanto será una ampliación breve, pero importante, que amplia el estudio genealógico hasta ahora realizado por unos y otros investigadores.

Juan de Guadalupe obtuvo el Título Nombramiento de Alcalde Examinador Mayor de Físicos de todos los físicos, cirujanos, boticarios, especieros, herbolarios y de los enfermos de lepra de San Lázaro del Reino de Castilla y León el día 22-12-1474 (ES.47161.AGS/31.1.1.667//RGS,1454/1475-1,19)
Sabemos a tenor de la documentación encontrada en el Archivo General de Simancas con el Código de Referencia: RGS,149004,103 un Título para que el adelantado Pareja, y sus hijos, paguen a maestre Juan de Guadalupe, físico de SS.AA. Y a la mujer e hijos de Gonzalo Sánchez de Guadalupe, su hermano, cierta cuantía que debe por un contrato.
Se abre y derivado de este documento, que el apellido de Guadalupe iba antepuesto del apellido Sánchez.
Juan de Guadalupe estuvo casado con Inés González, a la luz de otro documento de fecha del 15-05-1498, hallado en el Archivo General de Simancas. Que se trata de una reclamación derivada de fe testamental (herencia de Juan de Guadalupe), ante el corregidor y escribano de Segovia. Que les toca por herencia entre sus dos hijos y cinco hijas que hubo de su matrimonio a petición del Dr. Julián Gutiérrez de Toledo físico de SS.AA, alcalde mayor y examinador de los físicos y cirujanos del reino. Al parecer la reclamación corresponde a los derechos de autor de la obra atribuida injustamente al Dr. Julián Gutiérrez de Toledo. Que al parecer deriva de una reclamación que efectúa la viuda de Dr. Guadalupe y que le reclama los derechos de la obra titulada: “CURA DE LA PIEDRA E DOLOR DE E YJADA E COLICO RENAL.”
Debemos de entender que estamos ante un pleito por apropiación indebida por los derechos de autor que corresponden en parte o total a su autor: Dr. JUAN DE GUADALUPE, y quizás las demás obras o tratados de medicina que son atribuidas al Dr. Julián Gutiérrez de Toledo sean del mismo autor orensano, es decir del Dr. Guadalupe. Y lo único que hizo el Dr. Gutiérrez de Toledo fue encontrar en la Corte los tratados que la viuda reclama como parte de la herencia de Juan de Guadalupe. El Dr. Gutiérrez de Toledo como dato anecdótico concluyo toda la obra que se le atribuye durante los dos a cinco años después de la muerte de él Dr. Guadalupe.

Hoy en día los colegios de médicos de urología atribuyen erróneamente a un autor que en el mejor de los casos la única relación con Guadalupe sea que ocupó la plaza de titular como de físico de SS.AA algunos años después de la muerte del Dr. Juan de Guadalupe. Y que el Dr. Gutiérrez, simplemente la relación era debida a que fue examinado o alumno del el Alcalde Mayor de los Físicos del Reino de Castilla y León Dr. Guadalupe. Y aquellos libros polvorientos que ocupaban los estantes de la biblioteca de la Corte fueron robados y al ser descubierto a tenor de las pruebas documentales fueron objeto de reclamación de la viuda del autor.
.
¿Quién era el Dr. Julián Gutiérrez de Toledo?

Nació en Toledo en la segunda mitad del siglo XV. Estudió y se graduó en Medicina en la Universidad menor de la misma ciudad, donde alcanzó gran prestigio como médico. Fue Alcalde examinador de la Corona para la inspección de las farmacias y conceder el ejercicio a los médicos. Más tarde, miembro del Protomedicato. Por su valía fue nombrado médico de cámara de los Reyes Católicos, acompañándolos en sus viajes y asistiendo en sus últimas horas a la reina Isabel. Debió fallecer hacia 1520.

Escribió tres libros: De potu lapidis preservatione. Toledo 1494; De computatione dierum criticorum, Toledo, 1495 y Cura de la piedra y dolor de la Yjada o/y cólica renal, Toledo, 1498, obra esta última de la que ya ha cumplido el 5° centenario de su publicación y es la primera monografía urológica escrita en lengua vernácula en la historia de la Medicina. Por su valor científico y su carácter recopilatorio y novedoso, le han hecho acreedor a ser considerado uno de los diez mejores textos de la Medicina europea por el Historical Committee of the European Association of Urology.

Julián Gutiérrez, aun llegado el año de 1498 estaba sin publicar el tratado “Cura de la piedra y dolor del Yjada y/o cólico renal.” Esta obra se divide en 5 tomos que tratan desde la prevención de las litiasis hasta el tratamiento de las mismas. Describe las causas de la litiasis en base a la teoría de los humores así como las trece causas de mal y veinticinco de buen pronóstico del mal de la piedra. En cuanto a la prevención, documentó 16 preceptos dietéticos básicos, así como evitar los accidentes del alma (furor, tristeza, exceso de trabajo, exceso de sexo. También hace referencia al tratamiento del dolor de cólico utilizando hierbas como el opio o el beleño, o tratamientos para disolver las piedras (cenizas de escorpión o de liebre degollada, vísceras de cabrón picado etc.).

Como se vera toda la obra del Dr. Julián Gutierrez de Toledo fue publicada de forma rápida un año o dos después de la muerte de Dr. Juan de Guadalupe que debió de fallecer en el año 1493 ó 1494, y en el año 1494 le sustituye en la plaza de Titular Merced del Oficio de Alcalde Examinador Mayor de los Físicos, Cirujanos, Boticarios, Ensalmadores, Herbolarios y Especieros, y de los enfermos de lepra de San Lázaro por el Dr. Gabriel Álvarez Abarca, físico, catedrático de prima en el estudio de Salamanca, en lugar del Dr. Juan de Guadalupe, físico de SS.AA. Y la reclamación de la viuda se efectúa como he dicho en Segovia en el año de 1498.

Existen pruebas suficientes como para esclarecer que estamos ante otra apropiación indebida de un científico que se atribuye como propio algo que no le corresponde. Por tanto vuelvo a exhortar a las autoridades gallegas a que defiendan la figura y dignidad del Dr. Juan De Guadalupe como autor de las obras médico científicas que se le atribuyen erróneamente al Dr. Julián Gutiérrez de Toledo. Siendo su autor el orensano Dr. Juan de Guadalupe padre a su vez de los otros dos protomédicos: Dr. Antonio López de Guadalupe y el también Dr. Paulo de Santa Cruz que también adopto el nombre de Alonso de Miranda que obtuvo la dignidad de Capellán Real.

Del estudio del Fraile José Santiago del Pozo se observan algunos cambios por ejemplo:
Consta como esposa del Dr. Juan de Guadalupe Doña María de Almeida y es de indicar que se trata de la misma Doña Inés González pues en su testamento no hace mención a segundas nupcias. En la familias judío/conversas los cambios de nombres solían ser muy frecuentes, con objeto de eludir la acción del Santo Oficio de la Inquisición. La familia Guadalupe es posible que tuviesen algunos problemas con el Santo Oficio, hasta que consiguieron los privilegios y dignidades que les otorgaron por los méritos alcanzados y reconocidos por Carlos V que los hizo nobles con carta de Privilegio de Ejecutoria y Nobleza.

Fray José Crepo del Pozo en sus notas genealógicas de esta familia dice:

Guadalupe: Notabilísima familia Orensana, de la que procedieron famosos médicos de los Reyes Católicos, del Emperador D. Carlos V y del pontífice Adriano. Pasados del judaísmo a la fe Católica, recibieron numerosos honores y dignidades del Emperador en el mismo día de su coronación como tal en la ciudad de Bolonia, elevándolo al rango de nobles y dándoles blasón heráldico, así a ellos como a sus descendientes, como tendremos ocasión de ver. Procedentes de la Villa de Castro Caldelas, pasaron a Cúrense, donde fueron dueños de la casa nº 1 del Instituto (hoy de Lamas Carvajal), en la cual parece haber morado el célebre Díaz Cadórniga. Tuvieron casa también en Regueirofozado, antes de llegar a Rairo (en las inmediaciones de Ourense), que luego pasó a los marqueses de Leis, por lo que en el Archivo de estos se conservan tantos papeles de los de dicho linaje de los Guadalupe, con buena parte de los cuales se ha podido reconstruir la genealogía de esta tan notable como desconocida familia gallega. Tuvieron enterramiento en la Iglesia conventual de San Francisco, de Ourense, aunque otros se hicieron enterrar en la de Santo Domingo, como veremos.
Por un escudo de alianza, cuyo dibujo se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Ourense, se advierte con toda claridad que los GAUADALUPE emparentaron con los Novoa, Cadórniga y los Puga, de tanto arraigo y abolengo en la ciudad y Provincia de Ourense. La de San Francisco era la de la Veracruz.

*Fuentes consultadas: Archivo General de Simancas, Historia de Galicia tomo XXI, Historia de la Urología Fundación Puigver.

Antonio Valcárcel Domínguez

Del Estado Galaico 1887

Luns, Decembro 12th, 2005

Ahora que se debate el proyecto de nuevo Estatuto para Galicia, es oportuno echar la vista atrás a proyectos históricos como el que nos presenta Antonio Valcárcel: Texto del proyecto de constitución para el Estado Galaico presentado por el Partido Federal de Galicia en 1887.

Las viejas políticas toman hoy en día visos de modernidad o actualidad. Antaño trataron de definir las nacionalidades dentro de una España plural, como lo define la actual Constitución. Pero, que abre la cicatriz nunca cicatrizada, reclamado un espacio aún no conquistado pero sí definido hace muchos años por alcanzar la soberanía de los pueblos. Nada nuevo hay bajo el sol, solo espejos orientados que parecen otros soles. Lo que creemos que la Constitución Española actual es buena se cierne sobre nuestras mentes la duda de que podemos estar equivocados: buena parte de los pueblos con identidad reclaman más soberanía y como la Constitución o constituciones no son hojas de un libro que no se puedan pasar, modificar, ampliar o interpretar y cuando aún ni siquiera se han conquistado el espíritu y la letra de buena parte de esa Constitución, ésta se ha quedado añeja en el tiempo y virgen en algunos aspectos de su aplicación. La Constitución Española es un marco de libertades, derechos, obligaciones… Por tanto susceptible incluso de mejorarla si con ello logramos alcanzar una convivencia entre los españoles de diversas nacionalidades de armonía y paz, habrá que intentarlo.

Nuestros mayores dijeron en un proyecto de Constitución:

Artículo 2. Esta región se erige en Estado autónomo o soberano, y adopta la forma democrática-republicana para su gobierno.

Desde ahora promete vivir perpetua e indisolublemente enlazada a los demás Estados hermanos de la Nación Española, ya para practicar la justicia, realizar el derecho, promover el desenvolvimiento de las facultades humanas de la propiedad del país, ya, en fin, para cooperar a la civilización y grandeza de la patria común.

De esto hace ahora 118 años y se siguen pidiendo al Estado de la Nación Española las mismas cosas, salvo extraordinarias excepciones. Algo traumático y muy grave ha de producirse para amputar legítimos derechos que la propia Constitución Española reconoce como tal pluralidad.

Pero lo más obvio para los ciudadanos es siempre lo mismo: lo pensamientos o aspiraciones de los políticos va siempre por delante de la realidad de los pueblos, sin haber alcanzado el pleno desarrollo como: en empleo, temporalidad en el empleo, umbral de la pobreza, vivienda, conflictos del cupo…

Lo que resulta claro que las poltronas de los políticos observan horizontes distinto a las vista de los ojos de los ciudadanos que vemos y observamos un horizonte lleno de incertidumbre, mientras tanto, los políticos resuelven; aumentos escandalosos de su sueldos respecto a la media de unos ciudadanos más hipotecados, más pobres con una cesta de la compra vacía y, con lo propios comerciantes haciendo balance de cierre de negocios porque las grandes superficies se han instalado con las prebendas de un poder que sólo representa un muchos casos a sistemas capitalistas camuflados en cooperativas.

“A quien aburren los cuentos de los mayores es porque adolecen de experiencia. Los viejos son como las barricas de roble añejo que proporciona al vino un mejor sabor y color. ¡Escuchemos a los viejos luchadores de la vida!”

Los gallegos y los vascos con marcadores genéticos comunes

Luns, Novembro 14th, 2005

El ilustre historiador Sanchéz Albornoz en sus estudios históricos de la Península Ibérica escribió:

“Tremendo entrecruce de masas humanas que se produjo en la Península a lo largo de esos siglos. Primero, de Sur a Norte: con la doble emigración de muchedumbre de refugiados hispanos y godos, durante las primeras décadas Para juzgar del íntimo parentesco de esas agrupaciones importa no olvidar el del señorío musulmán en Hispania; y, enseguida, con la de numerosos mozárabes y numerosos judíos, cuando les fue difícil la vida en tierras islamitas. Y después, de Norte a Sur, en el curso de las largas jornadas de la reconquista y repoblación del país, desde Covadonga hasta Granada. Galicia, por ejemplo, fue en el siglo VIII segunda patria para muchas gentes acogidas al reparo de sus montes; y desde el IX, ubérrima proveedora de repobladores para todas las nuevas tierras de España -para la meseta del Duero, para las ciudades del Tajo y del Guadiana y para Andalucía. Y Vasconia fue no menos fecunda madre de colonizadores que Galicia. En mi tierra de Avila se entreveran, por ejemplo, con los hispanoromanos y los godos, los montañeses, los castellanos, los gallegos y los navarros. Y así en todas. Y si los unían las sangres, los unió más tarde la igualdad de vida en las etapas sucesivas de la lucha contra el moro -tras la batalla, la puebla y tras la puebla, la batalla”.

Hasta en la serología y los códigos genético de los haplotipos. Los nacionalismos del RH- y a la luz de las últimas investigaciones serias en cuanto a descubrir, por ejemplo, el enigma de los vascos y según su haplotipos a la luz de divesos estudios preliminares realizado en el año 1981con técnicas de serología convencional en la población española donde se establecia según los haplotipos (HLA), la posibilidad de un origen común paleonorteafricano de parte de los españoles, vascos y sardos.
Los portugueses del norte y los vascos están más emparentados entre sí que otros europeos. Si entendemos que los portugueses y los gallegos (La Galicia Bracarense), somos, según este estudio serológico, por lo menos primos/hermanos de los vascos de Arzallus. Es un haplotipo ancestral de toda Europa; por ello se podria pensar que fuera un marcador genético celta o indoeuropeo que hubiese posteriormente sido importado a los paises mediterraneos durante la oleada de pueblos celtas que invadieron el sur de Europa en el primer milenio antes de Cristo.
Fuente extraida: Estudios Complutenses. “El Origen de los Vascos y otros pueblos” mediterráneos”.

¿Caben los nacionalismos de razas mezcladas en una España plural: como reinvindicación de nación? – No sería suficiente, todos somos muy iguales y tremendamente diferentes a la vez, lo que une y reinvindica son las costumbres, idioma y cultura. Pero la cultura es patrimonio del hombre y el hombre es patrimonio de Dios. Todos somos tan iguales que no sólo se nos puede identifica con el síbolo de una simple esvásltica.

Antonio Valcárcel Domínguez de Mazaira

En Memoria del sacerdote D. Basilio Alvarez (Fundador de Acción Gallega)

Xoves, Outubro 13th, 2005

Como mi intención no es dar clases de política. Sin embargo, como ciudadano creo que se puede aprender y mucho de aquellos políticos gallegos que un día existieron… y levantaron su voz con energía gritiando en pos de la libertad.

Me estoy refiriendo al sacerdote D. Benito Alvarez (Alma de fuego, verbo ardiente), estos y otro eran sus sinónimos, porque su voz vehículo de sus ideas, conectaban con el pueblo llano cargando sus baterias de ilusión y de cambio al cansado campesino gallego. A cuyos oidos penetraba su “verbo de fuego” como las trompetas del reino, un reino justo donde las huestes atropelladas por el poder identificaban con la ilusión de un cambio quizás, perceptible.
Decia Basilio Alvarez: ” Es cien veces preferible la muerte que vivir a merced de tanta ignominia, porque la vida que arrastramos es de las que piden bendecir la generosidad del plomo que nos redimiese del oprobio, cortando nuestra existencia”.

(…) Este manifiesto, al mismo tiempo que atraía a una juventud cansada de la mediocridad de una política retauracionista, escandalizaba tanton a caciques como a obispos y terratenientes. de acuerdo con su programa, Basilio inicia su acción de misionalización política por toda Galicia especialmente dando persecucución al cacique, (buscándolos en sus propias madrigueras).
El programa de Acción Gallega era muy elemental. La elementalidad puede depender de dos cosas: de haber seleccionado la esencialidad de los problemas o de la simplificación de los mismos. Cremos que la elementalidad de Acción Gallega nacía de lo segundo:

– Redención de foros
– Extirpación del caciquismo
– Cubrir a Galicia de vías de comunicación interiores y conctarlos con el resto de España y del mundo.
– Fomento del turismo
– Protección entusianta y decidida a las industrias salazoneras, vinícolas e hidrológicas.
– Establecimientos de bancos y cajas de ahorro agrícolas, Cooperativas y Montepios.
– Procurar la fusión de las asociaciones labriegas.
– Interés por la industria pecuaria.
– Promover el desarrollo e implantación de la industrias rurales.
– No aceptar para Galicia otros diputados de los que vengan a Congreso como representantes de las aspiraciones agrarias.

Este amplio aunque desflecado programa, sería reducido con el tiempo en beneficio de un más estricto objetivo agrario. Basilio era consciente de que Accción Gallega no era un programa político: ” ¿Programa? primero, una política negativa de destrucción si quereis, una política quirúrgica de amputación de todo lo viejo, de todo lo leproso, de todo lo engangrenado, haciendo curas de caballo, con mucha vinagre y con bloques de sal sobre las llagas, con rugidos que despierten, con alaridos que conmuevan, con estridencias que crispen, con behemencias que exalten, una política que desbanque la estaua de Elduayen de su pedetal, y que la reemplace por la de un maestro de escuela o el director de una granja agrícola. Después, ya ahora, porque la revulsión está hecha, la agitación está consumada una política de honrradez y humanidad, una política de cultura y de despensa…una política de acción de surco…una plítica sustantiva que afirme, que reconstruya el viejo solar perdido, que hace cuatro siglos está soterrado”

Puede que los políticos actuales gallegos sepan de la lucha “no política” como él, Benito Alvarez, gustaba referirse a sus inquietudes e ideales de justicia social. Y temblado sus fibras del sentimiento, ante un espejo cargado de verdad.

“Los filósofos han observado que la norma del mundo es ensalzar a los santos muertos y perseguir a los vivos”
Albert Einstein

Antonio Valcárcel Domínguez de Mazaira

Alexandre Bóveda na cerna da memoria histórica

Xoves, Agosto 18th, 2005

Discurso de Xosé María Álvarez Cáccamo pronunciado o 17 de Agosto de 2005, no cemiterio de San Mauro, no acto que aló se celebra todos os anos en homenaxe a Alexandre Bóveda. (Extraído de Vieiros.)

Naquela hora da madrugada negra comezou a medrar a familia dos destinatarios da túa derradeira vontade. Hoxe somos multitude ardente a dos que vivimos contigo na paixón luminosa de Galiza, na homenaxe da túa intelixencia de serena anatomía, do teu claro rumbo de amor expansivo, do teu inimitábel estilo humano e das túas certezas políticas, que son tamén nosas e ti alimentas e cuidas desde a memoria dilatada en herdo milenario.

A memoria do teu exemplo vive naturalmente consubstanciada coa evocación imprescindíbel do levantamento fascista do 18 de xullo. Nin queremos nin podemos esquecer. Contra as industrias esmagantes do esquecemento como maquinaria devastadora traballa en estado de alerta indeclinábel a vontade soberana do pobo, ese corpo universal que constrúe a cidade da Historia. Lembramos para defender a casa común da cíclica ameaza xenocida. Lembramos, ardorosamente, para erixir o documento libérrimo da xustiza popular.

A memoria histórica é unha forza natural, regato clandestino en curso novo que vai acrecentando o seu caudal conforme a conciencia colectiva fai seu o labor das vanguardas políticas. Poden coutar o seu curso con toda caste de encoros represores. Algún día as augas da verdade rebordarán, con presión inevitábel, todo impedimento censor, toda mordaza. Así acontece hoxe, logo de seis décadas de silencio imposto e pactado a dereita e esquerda. Estoura neste tempo noso de entre dous séculos unha vontade unánime de luz, milleiros de fachos acesos en mans da sociedade civil organizada. Logo de tantos anos despois da morte do ditador, reprimidos para elaborar o dó da mortandade infinita e para xulgar aos responsabeis do exterminio, obrigados a calar fronte á agresión dos símbolos, monumentos, inscripcións, prazas e rúas que consagraban o terror do estado fascista -celebrativa vergoña que permanece aínda en insultante excepción a furar os alicerces mesmos da democracia- comezamos a difundir o relato da verdade que a Historia reclama.

A nós non nos foi concedido o dereito de encausar aos criminais através dun tribunal internacional como o de Nuremberg, cuxas actuacións poderían ter ido encamiñadas a procesar tamén aos responsabeis de crimes contra a humanidade como os perpetrados polo réxime de Franco, aliado das Potencias do Eixo. Sen papel legal onde poder asentala, o pobo, porén, pronunciou xa a sentenza condenatoria. Algúns sentímonos moral e politicamente obrigados a colaborar como testemuñas da acusación no curso desa causa. En Crónica do espanto, libro da miña autoría, quixen contribuír co listado dunha nómina simbólica de ” paseantes, verdugos, militares, delatores, fiscais e falanxistas, señoritos da noite, corvos do amañecer.” O meu testemuño pronuncia unha incitación, unha proposta de exhaustiva declaración en beneficio da verdade total. Calquera restrición, imposta ou voluntaria, do dereito universal ao coñecimento e divulgación da verdade invalidaría o sentido da nosa esixencia de xustiza. Hoxe, sesenta e nove anos despois, no derradeiro lugar do corpo de Alexandre Bóveda, quero declarar outravolta os nomes e apelidos dalgúns dos responsábeis da violencia extrema que, na Galiza republicana de 1936, impuxo unha sombra de terror planetario:

“Francisco Rodríguez alcumado “O Rabioso”,
Fernando Lago Búa, Víctor Lis Quibén,
Manolo Sanjurjo, Rosendo Bugarín,
Benito de Haro, Rivero de Aguilar,
José Peñarredonda, José Tabeirón,
Monseñor Reisiño, Paulino Lago Roig,
Martín Barbadillo, José Viador,
Joaquín Yáñez, González Vallés,
Pita Lasantes, Panchito Leal,
González Zaera, Antonio Rosón,
Manuel Díaz Vilela, Luis Rosón,
José Vila Fano, Pascual Pérez Rosón,
Padre Nieto, Manuel Pérez Rosón,
Pancho Hervada, Fermín Pérez Rosón…”

Fronte ás paredes das igrexas onde permanece a relación de “Caídos por la Patria”, os mortos exclusivos do franquismo, o listado das vítimas da outra ribeira, a dos construtores da Galiza republicana, comunista, socialista, galeguista, nacionalista, a dos defensores dun réxime democrático que medraba en razóns de progreso e liberdade, van enchendo as páxinas dos libros e as placas dos monumentos. Habitaban xa na nación indestrutíbel da memoria colectiva, na Raíz do Pensamento que ninguén poderá nunca arrincar. En Pontevedra, con Alexandre Bóveda, permanece viva a seiva do souto formidábel que foron e son Vítor Casas, Telmo Bernárdez, Amancio Caamaño, José Adrio, Germán Adrio, Paulo Novás, Ramiro Paz, Jacobo Zbarsky, Gonzalo Acosta Pan, Jorge Echeverri, Juan Rico, Benigno Rey, Luis Poza… Esta é tamén unha nómina simbólica, representativa dos centos de milleiros de seres perseguidos, depurados, torturados, paseados, asasinados en Galiza e en toda España.

Entre eles os que, como Bóveda, remataron os seus días fronte un pelotón de fusilamento logo de ser condenados á pena capital en xuizos sumarísimos que repetían mecanicamente un modelo de implícita sentenza de morte e que deben ser revisados para demostrar a súa radical ilegalidade. Tratábase de disfrazar de formalidade xurídica un programa minucioso de masacre dirixido a eliminar todo impedimento á instauración do fascismo. A intelixencia crítica e creativa, a determinación solidaria, a vontade soberanista das nacións sen estado, o progreso igualitario, o laicismo democrático… eran os albos selectivos da acción exterminadora. Os seus efectos alongaron a súa vixencia até o mesmo día de hoxe, até a hora presente da monarquía de semente franquista e da igrexa do nacional-catolicismo, a do pensamento estandarizado e colonizado, a da demonización perpetua dos nacionalismos emancipadores.

Pero outro río de alta montaña, como o daquel regato clandestino que mantivo viva a flor da Memoria contra os designios da ditadura e contra as estratexias da transición, as augas sempre mozas dunha corrente fluvial que vén baixando pola vertente da esquerda, medra paseniño e rega o campo dunha nova conciencia política. Quero enviarche, Alexandre, unha noticia: o franquismo -¡sesenta e nove anos despois!- resultou derrotado nas últimas eleccións, en España e en Galiza. Unha boa noticia, que será espléndida realidade se conseguimos que se cumpran os proxectos máis progresistas da vontade popular, os soños nos que traballou a República e a Galiza pola que ti deches a vida: a vitoria da fermosura e da intelixencia contra as tebras, a entrega colectiva en favor das causas solidarias, a vontade libre das nacións sen estado, o progreso igualitario, o laicismo democrático…

Que terá futuro e razón se ninguén sucumbe á tentación, pronunciada xa como propósito inexplicábel, de outorgar recoñecimento público de servizos prestados ao expresidente da Xunta de Galiza, un dos máis notábeis colaboradores do réxime de Franco, o que significaría contribuír á negación da Historia, ao negacionismo erixido polos responsábeis do xenocidio e da ditadura. A sociedade civil, o pobo, vaise manter alerta en defensa da Memoria Histórica da que ti, Alexandre Bóveda, eres cerna acesa na madrugada do día 17 de agosto.

Los judíos de Monforte de Lemos y Orense

Xoves, Xullo 14th, 2005

Se dice y de ello me hago eco que fueron grupos de judíos de Monforte de Lemos a repoblar la villa de Ares, cercana a Betanzos, cuya iglesia parroquial de Santa Eulalia conserva arco de herradura, restos del edificio de la antigua sinagoga.

La expulsión de los hebreos de Galicia ocasionó un decrecimiento general y notorio del comercio. La Inquisición actuó duramente en Ourense, dejando el peor recuerdo el inquisidor Gamarra, y su amigo y delator inquisitorial, Pedro Pérez, Y como dice un verso cantado popularmente: ” Pedro Pérez ó maís bandullo van os dous hasta á cabo do mundo”
Pero Galicia, la tierra húmeda y verde donde los ganados apacientan relajado con el único ruido de los cencerros, esta tierra puede dar las mejores y las peores notas de la história, como persecuciones inquisitoriales…, hasta masivas emigraciones. Sin embargo, Galicia da a luz los mejores hombres y más destacados de las letras y las ciencias, que suelen quedar olvidados por un tupido velo que preexiste con la soledad de un Pueblo condenado al éxodo; al igual que el Pueblo Hebreo con el cual tiene lazos históricos y de sangre imborrables, pese a las amputaciones documentales y vestigios rotos a mazazos por quienes quieren borrar toda identidad e imponer su régimen. Sólo en Ribadavia en el siglo XIV más de la mitad de sus moradores eran hebreos más de 1.500 israelitas que habitaban el barrio cercano al Miño. Cuando los ingleses del general Lancaster atacaron Ribadavia en 1386, los moradores, sin guarnición militar, se defendieron bravamente, con ayuda de los judíos, que resistieron en la muralla de la Puerta Nueva y el Arrabal. Al cronista Froissart hubo de sorprenderle la encarnizada resistencia de los moradores y los judíos, quienes perdieron oro y plata en grandes cantidades al entrar a saco los ingleses. estos arrasaron la aljama, pero no quemaron la villa entera por creerla útil como plaza fuerte.
La familia Guadalupe alcanzaron elevadas dignidades, y tras convertirse al cristianismo quedaron en Galicia diluyéndose su sangre hebrea con la galega y por se tan meritorios algunos de sus miembros, de los cuales hasta en el siglo XVIII según algunos datos que poseo aún conservaban el apellido Guadalupes investidos con el hábito de San Bernardo en el Monasterio de Montederramo, como lo fue el ilustre archivero fray Guadalupe.
En la genealogía de esta familia ha encontrado el erudito José Santiago Crespo del Pozo, fraile O.M. datos de gran interés:
“Notabilisima familia orensana de la que procedieron famosos médicos de los Reyes Católicos, del Emperador D. Carlos V y del pontífice Adriano. Pasados del judaísmo a la fe católica.
– Juan de Guadalupe, protomédico de sus Altezas los Reyes Católicos, se había unido en matriminio con doña María de Almeida: t.p.h.a
1. D. Antonio López de Guadalupe, q.s.l.l
2. D. Paulo de Santa Cruz

D. Antonio López de Guadalupe fue doctor, cirujano mayor del Emperador D. Carlos V y su esposa Doña Isabel, asi como del pontífice Adriano. Nació en Castro Caldelas hacia el 1500,-estudió primero en la ciudad de Orense pasando luego a la Universidad de Salamanca para graduarse como doctor en medicina. Antonio conservó su mismo nombre en tanto que su hermano, siguiendo el ejemplo y la costumbre de muchos conversos, tomó el de Pablo de Santa cruz.
El señor Ferro Couselo dice que el Dr. Guadalupe no tuvo al parecer hijos, pero no le faltaron sobrinos. Sentimos disentir -dice el padre Crespo-, pero sabemos los nombres los nombres del célebre médico:
1- D. Pedro López de Guadalupe, q.s.l.l.
2- D. Antonio de Novoa, vecino de Sevilla y natural de Orense, pues éste pidió la certificación de armas de los Guadalupe, por ser hijo del licencoado Antonio López de Guadalupe y porque le pertenecían las Armas contenidadas en el privilegio. Fue entoncs cuando Diego de Urbina, bajo el reinado de Delipe II extendió su certificación en Madrid, a 11-XI-1592″.
De esta distinguida genealogía existen lazos de concatenación familiar hasta nuestro días, que en otra ocasión aportaré mas datos a tenor del interés mostrado por los lectores y redactores de esta gran comunidad virtual: Filos de Galicia.

Nota: Puedo disponer de los padrones del servicio real de Monforte de Lemos del año 1.556, donde los hijos de aquellos conversos en aquella épocas vivian en aparente paz, dentro de la sociedad monfortina.

Antonio Valcarcel Domínguez de Mazaira,
Investigador Genealogista.