Archive for the ‘Galicia Emigrante’ Category

"Os retornados reclaman un funcionamento social alleo a cacicadas"

Mércores, Febreiro 21st, 2007

Alexandre García-Caballero é psiquiatra e ven de gañar o premio Ramón Piñeiro de Ensaio cun traballo feito xunto ao seu colega Ramón Area Carracedo. O título da investigación leva un nome cando menos curioso: �Psicopatoloxía do retorno�. Porque a emigración enferma. E os galegos levamos décadas sen dar cunha terapia que nos sande.
(máis…)

Reclamo desde Argentina

Venres, Outubro 13th, 2006

Planeta Galego faise eco da carta que a asociazón de pais e nais do coñecido Colegio Santiago Apóstol de Bós Aires enviou á Xunta. O motivo, a grave crise pola que atravesa esta instituzón.

Buenos Aires, 4 de octubre de 2006.-

Al Presidente de la Xunta de Galicia

Sr. EMILIO PEREZ TOURIÑO

Presente

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, en nuestro carácter de padres de alumnos del Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, y por su digno intermedio al Señor Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Sr.ANXO MANUEL QUINTANA ,a los efectos de solicitarle ayuda para sostener el Proyecto Educativo que hemos elegido para nuestros hijos.

Desde hace algún tiempo, venimos asistiendo a la pérdida gradual de la excelencia educativa que caracterizara a nuestro Colegio, al éxodo progresivo de los docentes (y también no docentes) más antiguos y capacitados, y al vaciamiento lento pero sostenido de los contenidos pedagógicos que en otro tiempo distinguieran a nuestra Institución.

En julio del corriente año tuvimos la oportunidad de reunirnos con miembros de la Fundación Galicia-América y algunos de sus asesores, quienes intentaron convencernos de que se trataba de casos aislados de docentes renunciantes, asegurándonos la inmovilidad del Proyecto Educativo dado su carácter institucional. También nos prometieron participación en el Colegio para canalizar nuestras inquietudes mediante reuniones periódicas y sucesivas a realizarse a través de una Comisión de Padres y Docentes.

Lamentablemente, poco tiempo después, nos cerraron toda posibilidad de diálogo mediante las notas que en copia adjuntamos a este petitorio.

Nuestro Colegio, Sr. Presidente, ya no es el que era antes, pese a los denodados esfuerzos de su Directora, Adriana Nouche.

Sus mejores docentes están emigrando. Quienes quedan no se expresan en total libertad, y nuestros hijos son víctimas de un clima enrarecido.

La actual Dirección tiene por sobre sí una Supervisión Pedagógica ejercida por el Sr. Carlos Brandeiro que le impide actuar y trabajar en defensa del Proyecto. La Administración actual (desconocemos quien la detenta) entendemos que privilegia el criterio económico por sobre el educativo.

Se corren rumores acerca de que Directora y Vicedirectora no estarán en el Colegio el año entrante.

Como padres, Sr. Presidente, apelamos a su Digna Investidura para sostener este loable proyecto de la Xunta, que entendemos, trasciende lo político, y le solicitamos:

1.- Nos ayude a sostener el Proyecto Educativo, y a la actual Dirección y Vicedirección del Colegio, eliminando y/o en su caso reduciendo a sus justos límites a la Supervisión Pedagógica actualmente existente a cargo de la Fundacion Galicia- America.

2- Implemente los medios necesarios para evitar el éxodo de los docentes más capacitados, curriculares y extracurriculares.

3.- Efectúe, de considerarlo pertinente, las auditorías externas que correspondan sobre los bienes de la Fundación Galicia-América

4.- Solicite, en su caso, las rendiciones de cuenta oportunas a los miembros de la Fundación.

5.- Clarifique a los padres el sistema de solicitud y otorgamiento de becas tema éste que genera un hondo malestar en nuestra comunidad educativa.

6.- Genere, por intermedio de quien corresponda, los canales de diálogo necesarios para una comunicación fluida entre la Fundación, como administradora del Instituto Argentino Gallego Santiago-Apóstol, docentes y padres.

Los descendientes de gallegos, y quienes sin serlo hemos aprendido a valorar y querer la cultura gallega y su vocación de inserción en nuestra cultura actual a través de nuestros hijos, deseamos seguir sintiendo el orgullo de integrar la Comunidad Educativa del Colegio Santiago Apóstol.

Quedando a la espera de una pronta solución a los puntos antes expuestos, saludamos al Sr. Presidente con nuestra más distinguida colaboración.

Los padres del Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol.

Síndrome de Ulises

Xoves, Agosto 24th, 2006

A emigración é un acontecemento vital que marca profundamente ás persoas que a sofren. Ningunha outra circunstancia lle supón ao individuo tantos cambios no seu entorno: A familia, a cultura, a lingua, a paisaxe, as amizades , a situación social…todo cambia e supón un esforzo titánico adaptarse a esta situación.

Fai aproximadamente dous anos, un médico psiquiatra , profesor da Universidade de Barcelona, España, o doutor Joseba Achotegui, acuñou o termo “síndrome de Ulises” para referirse a unha forma de depresión que afecta a un colectivo moi específico: As persoas emigradas.

No seu libro “La depresión en los inmigrantes: Una perspectiva intercultural” estuda os síntomas e características desta depresión .

Anque parte do estudo de síntomas na poboación extra europea que chega a España nos últimos anos, el mesmo recoñece que estas conclusións son aplicables aos emigrantes galegos de todas as épocas porque as súas características son universais e non dependen do tempo, raza ou lugar.

O dó migratorio

Denomina así J, Achotegui ao proceso de reorganización da personalidade ao que debe facer fronte un emigrante nesa situación de cambio.

Como é lóxico, a emigración tamén ten o seu lado positivo , o logro do desexado, o acceso a novos horizontes, máis oportunidades…pero ten o seu lado escuro, que é a perdida de todo o bo que fica atrás.

O dó migratorio e o intento de conciliar e superar ambas caras.

Este proceso ten unhas características definidas:

-É parcial :
Ao contrario de outras perdas na migración o obxecto amado non desaparece totalmente, sempre cabe a posibilidade de contactar de novo con el, de volver definitivamente para quedar.
É un dó de separación máis que de perda, pero iso non o fai menos forte.
É unha separación no tempo e no espacio que causa intensa ansiedade, moita confusión e en ocasións fortes depresións.

-É temporal:
Aínda no caso de que haxa posibilidade de retorno, no tempo en que o emigrante está fóra suceden cambios , nel mesmo, e nos lugares de orixe e acollida, e á volta nunca é nada igual, como lle sucede a Ulises, que nin recoñece a súa terra , nin a terra o recoñece a el…”Nunca volve o mesmo home á mesma terra” como escribiu Avilés de Taramancos.

-É unha separación no espacio: Pola distancia física da súa familia, da súa terra, da paisaxe…O país de acollida é “terra estraña “

-Recorrencia:
O feito da parcialidade do dó migratorio, a posibilidade de contacto a través de cartas, viaxes, teléfono, etc.faino recorrente, inacabado, perpetuo, moito máis difícil de elaborar, porque está recomezando a cada pouco, podendo chegar facerse crónico e esgotando ao individuo no seu intento de superalo, afundíndoo na desesperanza.

-Multiplicidade:
Cada unha das perdas supón un dó específico a elaborar:
-pola familia e amigos,
-pola lingua,
-pola cultura,
-pola terra,
-polo nivel social,
-polo contacto co grupo étnico
-polos riscos físicos ligados á emigración.
Nestes ámbitos diferenciase entre primarios , que son aqueles que afectan ou preocupan sobre todo nos primeiro momentos ( a familia, o status social e os riscos físicos) e secundarios, que só pasan a primeiro plano cando o asentamento do emigrante tivo éxito e deixan de preocuparlle os primarios ( a lingua, a cultura, a terra, o grupo étnico)

-Afecta á identidade:
A multiplicidade de aspectos do dó migratorio leva consigo profundos cambios na personalidade do individuo e modifica a propia identidade. Se logra superar axeitadamente a situación convértese nunha persoa cunha personalidade máis complexa e rica. Unha cita que aparece no libro do Dr. Achotegui é moi gráfica ao respecto: “ Los que amamos dos países debemos de tener el corazón más grande que los que aman solo uno”

– Regresión psicolóxica:
Ante o stress que supón a experiencia migratoria a miúdo o emigrante tende a sentirse abrumado, inseguro, e adopta actitudes regresivas , como dependencia ou submisión ante de figuras de autoridade, excesiva procura de apoio, actitude menos autónoma, queixas, protestas ante os servizos sociais que por outra parte son os que máis os atenden etc….
A volta á cultura de orixe é tamén unha forma de regresión. Persoas que no seu lugar de orixe non estaban en absoluto apegadas ás tradicións, de súpeto fíxanse nelas .
Os actos colectivos das súas culturas de orixe apórtanlles máis seguridade e unha sensación de pertenza a un grupo que perden cando emigran..

– Ambivalencia:
Con respecto aos sentimentos de cara os dous países (de orixe e de acollida) Amor ao de orixe polo que representa , e ao de acollida polas oportunidades que lle ofrece , pero ao mesmo tempo odio ao primeiro porque se sente expulsado del e ao de acollida polas frustracións que lle impón ter que adaptarse e progresar .
Unha expresión corrente desta ambivalencia é que cando están no pais de orixe gaban ao de acollida e cando están no de acollida os eloxios son para o de orixe.

– Transxeracional :
A elaboración do dó migratorio e as súas vivencias non rematan no emigrante senón que afectan aos seus fillos e incluso a outros descendentes, que moldean a súa personalidade de acordo coas figuras dos seus pais.
A miúdo os fillos dos emigrantes viven un dó migratorio aínda máis complexo ca os seus pais.
O grao de elaboración desta experiencia polos pais terá unha profunda influencia nos descendentes e se se producen circunstancias de marxinación ou exclusión estas favorecerán que o dó migratorio de prolongue a través de varias xeracións.
Po outra banda, os descendentes, mellor situados socialmente terán maior acceso a expresárense e facer escoitar as súas dificultades nos medios de comunicación.

Etapas do dó migratorio

Son tres dende a perspectiva biolóxica:

Alarma : O organismo do emigrante reacciona con gran intensidade ante o stress da emigración.

Resistencia: Póñense en marcha respostas organizadas e sostidas.

Adaptación: o organismo acomódase..

Mecanismos de defensa :

Negación: Ou ben “todo é igual ca no país de orixe”, ou , anque se recoñeza que as cousas son distintas, “ a min non me afecta”
É un mecanismo que xorde nas primeiras fases da emigración e é máis precoz nos homes ca nas mulleres.

Proxección: Todo o malo é dos outros, dos estraños, dos diferentes.

Idealización: Tanto do país de orixe ( o meu pobo é o máis fermoso do mundo”) como do de acollida (o típico “ aquí atan os cans con longaínzas”)

Animismo : Atribuír á terra de orixe características humanas, en especial de nai : “Galicia, terra nai “ “ Galicia sofre polos seus fillos emigrados “ etc…

Formación reactiva ou híper adaptación : Facer xusto o contrario do que estaría naturalmente inclinado a facer, é dicir, acomodarse e por completo á nova cultura en troques de intentar manter as súas tradicións e costumes.

Racionalización: Intentar separa o compoñente afectivo do cognitivo, quitándolle importancia ao primeiro( á dor da emigración) de forma excesiva.

A emigración afecta a todos: Aos que se van, aos autóctonos do país de acollida que teñen que modificar aspectos da súa vida na súa relación cos inmigrantes, con aspectos positivos e negativos, e á familia que queda , que nota intensamente a dor da separación , ás veces ao longo de moitos anos.
Isto sen contar cos efectos que ten para a terra de procedencia (coma Galicia) a sangría de persoas fortes e capacitadas que deixan un baleiro tamén na economía , na sociedade e na cultura moi difícil de encher.

O retorno:

Supón unha nova migración, un novo transplante, “sempre se vai, nunca se volve”
Como xa dixen anteriormente a persoa que volta é diferente á que marchou , pero tamén son diferentes a terra, a aldea, a xente, a familia…
Volven a aparecer perdas polos vínculos establecidos ao longo dos anos no país de acollida. E ademais, é curioso que canto máis difícil lle fose a adaptación fóra e máis fosen os mecanismos de defensa empregados naquel momento do pasado, máis difícil lle será o novo proceso de adaptación do retorno.

Piden detencion dun responsabel da Ditadura arxentina por desaparecidos galegos

Mércores, Xullo 12th, 2006

Segundo nos informan dende Galiza Nova-Bos Aires, vénse de apresentar unha querella contra un exministro da Ditadura arxentina pola sua presunta implicacion na desaparicion de cidadans galegos.

Querella de Gallegos puede derivar en la detencion inmediata del ex Ministro de Economia de la Dictadura, Martinez de Hoz .

En el día de la fecha se ha hecho publico con una conferencia de prensa en la ciudad de Vigo, que la Confederación Intersindical Galega y la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina se presentaran la próxima semana ante la justicia argentina como querellantes para imputar a militares y civiles responsables de la desaparición de decenas de Gallegos y sus familiares. La querella esta enmarcada en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dirección militar del primer cuerpo de ejercito argentino que tenia bajo su control la capital federal.

Entre las víctimas gallegas esta Juan Carlos Casariego de Bel, nacido en Ribadeo provincia gallega de Lugo que fuera asesor y alto funcionario del ministerio de economía, desaparecido el 15 de junio de 1977, a los 54 años. En la fecha de su desaparición era Ministro de Economía el “todopoderoso” Martínez de Hoz, habiendo indicios ciertos de su complicidad, estas actuaciones pueden derivar en su detención inmediata.

En la Conferencia de prensa realizada en la sede de la CIG participaron Francisco Lores, Presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina; Fermín Paz Secretario de Servicios de la CIG; Luis Perez Leira, del departamento de Migracion de la CIG y Gustavo Garcia, abogado de la CIG en el juicio de Madrid contra los delitos de genocidio cometidos en la Argentina.

Ambas entidades solicitan también, que el parlamento Gallego constituya una comisión de investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina contra ciudadanos gallegos y sus familiares, que dicha comisión este integrada también por las entidades comprometidas con esta temática y sus familiares. Se solicito a la Junta de Galicia que a través de su Presidente presente una querella institucional por dichos hechos y que de asistencia jurídica a los familiares que fueron víctimas del terrorismo de estado en Argentina y por ultimo que el gobierno Gallego solicite al Gobierno Argentino una amplia información sobre las circunstancias de las desapariciones y asesinatos de los ciudadanos gallegos y sus familiares.

Luis Cipriano Fernández Ageitos
Secretario
Federación Asociaciones Gallegas de la República Argentina

Te de contacto 15-5- 771-6214

GALIZA NOVA BOS AIRES
Chacabuco 955
C.P. 1069 – Bos Aires
Republica Arxentina

Piden apoio ás emisións de radio galegas na diáspora

Mércores, Xuño 28th, 2006

A Responsable da Comisión de Emigración do BNG diríxese ao Director da Radio Galega cunha proposta para que este ente coopere coas emisións radiofónicas galegas na diáspora e pide que os medios de comunicación do exterior poidan ser obxecto de reconocimento oficial da “Galeguidade”

Na solicitude dirixida ao Director da Radio Galega, a voceira europea do BNG, Ana Miranda, demanda que as audicións radiofónicas, promovidas dende a diáspora, con contidos galegos, en lingua galega e dirixidos á colectividade galega, sexan apoiadas técnica e informativamente pola Radio Galega, lembrando que moitas destas emisoras, sobreviven con enormes dificultades e esforzos persoais.

Lembrou o caso de audicións históricas como o programa “Sempre en Galicia” – a audición en galego máis antiga do mundo-, promovida polo Patronato da Cultura Galega de Montevideo, como o programa “Galiza Sempre” que se emite dende Suiza, entidades como “Espazos Radiofónicos Galegos en Catalunya” (ERGAC) e os numerosos programas de radio de Buenos Aires.

A responsable da Comisión de Emigración do BNG considera que a cooperación técnica e informativa da Radio Galega, para apoiar a estas audicións podería ser artellada co envio de información periódica, por exemplo resumos de información semanal en formatos electrónicos comprimidos ou información sistemática das novidades culturales e musicais. Miranda espera que esta posibilidade se concrete, considerando seria un elemento novo e innovador para que a diáspora teña información periódica real e actualizada, lembrando que moitas persoas, en especial as de maior idade en América Latina, non teñen acceso á rede para ter información directa de Galiza, e a radio segue sendo un medio de comunicación popular e ao alcance económico de todo o mundo.

A responsable da Comisión de Emigración do BNG lembra amáis, que esta iniciativa vai ser trasladada ao Presidente da Comisión de Emigración do Parlamento galego para o seu apoio polos grupos parlamentares, afirmando que “a necesidade da innovación en materia de emigración tamén ten que afectar aos medios de comunicación dos e para os cidadáns galegos no exterior, que realizan unha importante difusión e promoción da nosa cultura e que merecerian o recoñecemento oficial da galeguidade”. Asemade, considera que a futura reforma da Lei 4/1983, do 15 de xuño de Recoñecemento da Galeguidade, deberia valorar o traballo dos medios de comunicación da diáspora, radiofónicos, escritos e da rede, xa que até o momento, o recoñecemento oficial da galeguidade só foi dado aos centros e non a outro tipo de organizacións, iniciativas ou incluso individuos.

Medra o número de emigrantes galegos con dereito a voto

Martes, Xuño 20th, 2006

Segundo unha nota da axencia de novas Europa Press, haberá máis emigrantes galegos con dereito a voto nas vindeiras eleicións. Polo seu interese, reproducímola:

Os EMIGRANTES galegos con dereito a voto nas próximas municipais aumentarán en torno a un 10% respecto de 2003

PPdeG, PSdeG e BNG reivindican a “lexitimidade” da súa participación, pero piden reformas na lei para garantir a limpeza do proceso.

30/05/2006

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS) Os emigrantes galegos que poderán participar nas municipais do próximo ano incrementaranse en máis dun 10 por cento respecto ao número de electores no exterior que puideron exercer este dereito nos comicios locais anteriores, os de 2003, e ata un 30 por cento en relación aos de fai oito anos.

A evolución do Censo de Residentes Ausentes (CERA) no último lustro revela un progresivo aumento, fronte ao retroceso que se produciu no número de votantes afincados na comunidade, que perdeu representación tanto desde as autonómicas de 2005, tralas que hai case 10.000 menos, como desde a cita coas urnas do 25 de maio de 2003, cando o rexistro tiña 1.000 inscritos máis.

Os últimos datos do CERA, correspondentes ao mes de marzo, presentan un total de 310.720 votantes potenciais, que superan nun 9,5 por cento aos 283.663 que podían emitir o seu papeleta desde o estranxeiro fai tres anos e nun 27,2 por cento aos de fai sete.

Desta forma, e tendo en conta a traxectoria ascendente da diáspora, os cálculos a un ano dos comicios prevén que en maio de 2007 o número de electores exceda en dez puntos ao da última convocatoria municipal e en torno a 30 á celebrada en 1999, cando puideron tomar parte un total de 244.187 persoas.

O aumento foi xeneralizado nas catro provincias galegas nas que, unha vez máis, as costeiras concentran o maior número de representantes entre o colectivo exterior. Así, actualmente, aos 111.665 procedentes da Coruña séguenlle os 90.875 de Pontevedra, os 68.567 de Ourense e os 39.613 de Lugo.

Incremento desigual

Non obstante, o incremento foi desigual de modo que, nos últimos tres anos, Lugo foi a provincia na que máis medrou o número de electores no exterior, un 14 por cento respecto dos comicios de 2003. A continuación sitúase Pontevedra, cun 10,6 por cento de novos electores; despois A Coruña, cun 8,2 por cento; e, xa para rematar, Ourense, cunha subida dun 7,9 por cento. Con todo, a porcentaxe que os residentes ausentes representan respecto ao censo global invirte a tendencia dos números absolutos, posto que, neste caso, Ourense e Lugo lideran o ranking. Así, un 19,4 por cento dos ourensáns con dereito a voto están na diáspora, mentres que, no caso dos lucenses, representan o 11,5; fronte ao 10,6 por cento dos pontevedreses e o 10,5 dos votantes da Coruña.

De feito, os emigrantes fan posible que o número total de votantes potenciais de Ourense supere aos de Lugo, posto que o censo de residentes afincados na provincia ourensana, 284.063, é inferior aos 305.369 da lucense. Con todo, as 68.567 persoas inscritas no CERA outorgan a Ourense un total de 352.630 electores, fronte aos 344.982 de Lugo.

Aposta pola emigración

Ademais, gran parte da diáspora correspóndese con municipios pequenos, nos que nalgúns chega a representar ata o 30 por cento dos votantes. Non en balde, foron as áreas rurais de menor tamaño as que sufriron en maior medida os problemas económicos que, ao longo do século XX, converteron a Galicia nunha terra emisora de emigrantes.

Os partidos políticos son conscientes desta circunstancia e, por iso, aseguraron a Europa Press que, aínda que nalgúns concellos as papeletas do colectivo exterior terán un peso importante na orientación do Goberno, o bastón de mando nas grandes cidades decidirase na mesma noite electoral.

Crónica do Gran Encontro

Venres, Xuño 16th, 2006

Se anteriormente Planeta Galego, facíase eco da convocatoria dunha gran xuntanza da emigración en Barcelona promovida por unha agrupación de empresarios, así coma das reaccións encontradas que espertara nalgunha das entidades que agrupan ao numeroso colectivo de galeg@s en Catalunya, hoxe mesmo, un deses galegos fainos chegar esta crónica, que difire e moito do que os medios oficiais e institucionais relataron da xuntanza.

Eis a crónica que Xesús Chao publicou no xornal galego A Peneira:

Segundo ano consecutivo no que a AEG-CAT (Asociación de Empresarios Galegos en Cataluña) fai o deleite de todos os galegos que, ademais de vivirmos en Barcelona, traballamos pola visualización de Galiza e a súa cultura neste país.

Tentamos nós, salvando todas as distancias, facer o que a xeración Nós: descubrirlle a cidadanía, neste caso catalana, a personalidade histórica de Galiza. Pois ben os señores que organizan o Gran Encontro, e tamén os que lles axudan con cartos a montar esta trangallada, andan a facer, como diciamos, o noso deleite.

Deciden eles que as actuacións musicais estrela da noite do sábado sexan Lucas Masciano, rock-pop arxentino, e Gisela, ex-OT e máis coñecida por poñer a voz española as cancións da película de Barbie. O mesmo sábado actuaba nunha sala de Barcelona unha das máis importantes referencias musicais do folk galego dos últimos anos: Berrogüetto, ¿por que os señores que organizan o Gran Encontro non apostan pola música galega máis innovadora? Iso si, folclorismo non lles faltou: pasaron polo recinto do Fórum, onde tiña lugar o Encontro, case todas as casas rexionais galegas cos seus respectivos grupos de gaitas. E dígoo con todos os respectos polas casas rexionais e os seu grupos, pero pregúntome: ¿redúcese Galiza musicalmente falando a Carlos Núñez e os coros e gaitas? Nós sabemos que non, pero aos que pasaron polo Fórum estes días podería parecerlles que si.

Por se tal fose pouco os señores organizadores montan unha cea de gala onde entregan os premios á Excelencia Galega. Non sabemos ben o obxetivo e interese de tales premios. Nalgún caso podemos intuílo, como con Elsa Pataky, a quen se lle fai entrega do título de Excelencia Galega ás artes. Sabemos que Elsa é unha das actrices máis promocionadas por Filmax, a produtora de Julio Fernández, presidente da AEG-CAT.
Ademais, por se fose pouco, distinguen cunha Mención Especial Excelencia Galega a Manuel Fraga sendo o vicepresidente Anxo Quintana quen entregou tal premio que por ausencia do agora senador é recollido polo mesmo Julio Fernández.

Non vos parece toda esta argallada un verdadeiro “Xoán Palomo”; é dicir: “eu mo guiso, eu mo como”. O peor é que parte desta trangallada esta subvencionada con cartos públicos da Xunta, da Generalitat, do Concello e da Deputación de Barcelona e da de Ourense. Velaí que son convidados: Emilio Pérez Touriño, presidente da Xunta, Dolores Villarino, presidenta do Parlamento Galego, Anxo Quintana, vicepresidente da Xunta, Pascual Maragall e Ferran Mascarell, presidente e conselleiro da Generalitat. Que fan cada un deles entrega dalgún dos premios Excelencia Galega, de xeito que co “prato” e maila “foto” xa xustifican o pagado.

E con estes cartos que son dos galegos/as e dos cataláns/ás veñen a cear de balde xente que supostamente, segundo os da AEG-CAT, ten vencellos ou ben representa iso que eles entenden por “galeguidade”, como: Ricardo Bofill, Neus Asensi, Rosy de Palma, José Manuel Parada, Victoria Abril, Sancho Gracia, etc. Todo estes que vos poño aquí vinculados ao mundo do espectáculo e do cinema. ¡Ai, Julio, Julio! ¡Como che gustan os cartos!. ¿E Galiza? ¿Gustarache ou non? Si, tamén, sobre todo cando do seu selo de identidade se pode tirar proveito. ¡Ti si que sabes!

Os demais ben tolos che somos, andamos partíndonos os cornos para que nos dean catro pesos e ¿para facer que?, unha lectura do Sempre en Galiza no Ateneu Barcelonés, un programa de radio que fale desoutra cultura galega que non estaba no Encontro, un Día da Patria Galega en Barcelona que reivindique os dereitos nacionais de Galiza. ¡Toladas e máis toladas!
Onde se poña un Gran Encontro de “Gallegos del Mundo” o demais sonche parvadas. Oiches Julín, que Deus che conserve esa vitude de cheirar cartos onde e como sexa, e que se apiade de Galiza que anda nas túas mans e nas de xente coma ti. ¿Para cando outra revolta irmandiña? ¿Para cando?

Manifesto diante da celebración do "Gran Encontro de gallegos del mundo"

Venres, Xuño 9th, 2006

Esta vindeira fin de semana, vaise celebrar en Barcelona unha xuntanza dirixida aos galegos que residen en terras de Catalunya. Mais, a convocatoria do acto, non esta exenta de polémica e asi nolo fai saber o Espazo Galego dos Paisos Catalans, entidade que vén de emitir este comunicado.

Manifesto diante da celebración do “Gran Encontro de gallegos del mundo”

Diante da celebración do II “Gran Encontro (sic) de gallegos del mundo” (9, 10 e 11 de xuño) organizado pola Asociación de Empresarios Gallegos en Cataluña (AEGA-CAT) coa colaboración de Federación de Entidades Gallegas de Cataluña; que dá continuidade ao recinto do Fòrum, un recinto produtto da especulación que se intenta rendibilizar enchéndoo con contidos estraños á vida cultural da cidade, dende o ESPAZO GALEGO DOS PAÏSOS CATALANS queremos manifestar o noso rexeitamento a este tipo de acontecementos:

DENUNCIAMOS que os organizadores queren que a xente confunda “galeguidade” con “empresariado galego”. Entendemos que as grandes empresas unicamente se poden representar a elas mesmas e os seus intereses. Isto queda claro neste acto, onde os lemas “cultura” e “xentes” disfrazan o “encontro de emprendedores”, que deixa de banda a suposta finalidade do evento.

EXIXIMOS aos organizadores que expliquen claramente cales son os obxectivos da celebración, máis alá do envoltorio cultural co que a revisten.

PREGUNTAMOS : se unha das supostas intencións do “encontro” é dar a coñecer a Galiza actual, por que os problemas reais da Galiza non aparecen enunciados en ningunha das conferencias ou actos programados? Estamos pensado especialmente naquelas condicións socio-laborais que obrigan as galegas e aos galegos a ir por “el mundo”.

INTERÉSANOS saber por que, si queren promocionar a cultura galega, esquécense dos seus signos de identidade, coma, por exemplo, a lingua, ausente na publicidade impresa. Denunciamos tamén a total ausencia do catalán, lingua propia da sociedade na que vivimos, tanto no programa como en toda a información e publicidade do acto. Realmente, quérese ofrece unha imaxe da Galiza libre de tópicos? Baseándonos no programa do “encontro”, denunciamos que se promove unha visión reducionista, folclorista e acrítica da cultura galega que reduce a visión da Galiza ao folclorismo máis esencialista, buscando soamente a promoción empresarial descarada dalgún dos seus participantes.

EXIXIMOS ás administracións públicas que especifiquen o seu grado de participación no proxecto. Referímonos á Xunta de Galicia, ao Concello de Barcelona, ás deputacións de Barcelona e Lugo, e á Generalitat de Catalunya. E, SOBRETODO: queremos saber si esta participación implica a inversión de cartos ou recursos públicos no acontecemento. Rexeitamos a falta de transparencia que envolve o “encontro”. Esiximos que se aclaren as contas e os obxectivos reais deste acto. Si os empresarios queren facer propaganda política subliminal ou promoción das súas entidades lucrativas, que o fagan, pero cos seus cartos, e non cos das catalás e dos cataláns, nin cos das galegas e dos galegos, nin cos de ninguén.

Barcelona, 7 de xuño de 2006

Espazo Galego dos Països Catalans

Estamos a vosa disposición por si queredes máis información:

espazogalego@gmail.com
geo.ya.com/xornadagalcat/index.htm

Carta aberta dun galego

Luns, Maio 29th, 2006

Publicamos pola súa interese, este testemuño que un neto de Galicia fíxonos chegar hai ben pouco. Imaxinamos que a historia que relata, há ser moi familiar a moit@s de vós. Sirva este espazo pra lembrar a todos aqueles galegos e galegas que baten día a día coa incomprensión de leis e burocracias. Sirva tamén pra animarvos a enviarnos os vosos testimonios a Planeta Galego.

Hola paisanos mis abuelos son gallegos, mi padre por nacer en Cuba ( solo hasta los seis meses, que fue llevado a Galicia ), a mi me discriminan, me dicen que solo soy nieto.

En la embajada me han tratado como peruano, me dicen que mi padre es cubano, y al irse por la guerra civil a la Argentina por trabajo al quedarse huérfano, peor que la discriminación, no le querian reconocer su nacionalidad española. Imagínense mi padre, que tuvo que pasar hambre y perder lo más sagrado que uno tiene como es que te destrocen tu familia.

España nunca le dio nada, y cuando la Xunta le envio su pasaje de “Reencontros“, la embajada seguia discriminándonos, tanta cólera más la muerte de mi madre con cáncer le provocó un derrame. Me dió un poder para que no se pierda el pasaje y vea sus fincas y casita en Vila de Cruces, pero el abogado del consulado, siguió en lo mismo discriminándome y no dejándome viajar. La única esperanza que tenía mi padre, para conseguir sus medicinas de manera urgente se esfumaba, yo tenía que mentirle, pero otro derrame casi al año lo mató.

Ahora me tienen con el cuento de la visa, para los nietos, pero, ¿cuando voy?. Sigue la burla, “que falta esto”, “que todavia no lo implementan”, y yo me pregunto, porque permiten ese ensañamiento con una familia gallega que luchó y entregó todo por una España así, que discrimina inhumanamente a sus propios hijos de sangre.

Por favor reflexionen y si pueden enviarme un contrato para poder viajar y cumplir el sueño de mi padre de ver una Galicia donde pueda vivir su familia y yo conocer donde nacieron sus padres, sus abuelos y de donde me nace el alma, y que una ley muy injusta me quiere matar.

Si ese pasaje se puede recuperar, ya que la visa para los nietos, aunque yo soy hijo de un gran gallego como me decia mi padre a mucha honra, ya que los españoles de la época se iban a Cuba a trabajar. No por eso va a perder su nacionalidad mi padre de dos gallegos trabajadores y honestos. Por eso, discriminarme asi es injusto, como lo corrobora el abogado Valle Riestra que me hizo un documento donde prevalece la constitución española. por eso por favor paisanos, aqui esta un hijo de gallego, que reclama Justicia, pero ya ahora, esta bien que ayuden a bolivianos, ecuatorianos,
argentinos etc., pero mis tatarabuelos gallegos, abuelos gallegos y mi padre desde el cielo reclaman den la mano tambien a los de su propia sangre, al que ama de alma y de corazón Galicia por el amor que le tuve a mi maravilloso padre y por el amor a Galicia que el me inculcó.

Un abrazo paisanos y que Dios nos ilumine y bendiga. Que todos los hijos de gallegos no sean jamas discriminados y estemos todos juntos. Viva Galicia .

Martin Sarmiento.

El regreso de los nietos (por W. Burns)

Luns, Maio 22nd, 2006

Planeta Galego debrúzase desta volta pola blogosfera pra achegarvos este interesante contributo sobre o retorno dos netos dos que marcharon algún día e que reproducimos co amábel permiso do seu autor.

El regreso de los nietos

Nicolás Dotta es argentino. Ha emigrado a España para estudiar y labrarse un futuro que tenia difícil en su país como otros mucho compatriotas tras la crisis del 2001. En el año 1890, su bisabuelo hizo el camino inverso, de Galicia a Argentina, con el mismo fin. Nicolás lleva consigo las memorias manuscritas de su bisabuelo, que le ayudan a entender y sobrellevar esta aventura.

“Tenía miedo a los paisanos cuando les veía llegar con esos cuchillos y la fama de matones”. Lo cuenta Manuel Rodríguez, gallego emigrado a Argentina en 1890, en las memorias escritas “de viejo” para sus nietos. Manuel era comerciante, siguiendo los pasos de su padre, pero lejos de su familia en Porriño (Pontevedra). Su tienda estaba en el campo, en un lugar de paso a mitad de camino entre el rico norte de Tucumán y Buenos Aires, donde los viajeros de la época descansaban y compraban. Un lugar aislado, solitario en las noches, donde tenía miedo de los cuatreros e indios que en ocasiones intentaban robarle. “Él se tenía que defender con revólveres, parecido a una película del Far West” nos relata en Madrid su bisnieto, Nicolás Dotta.

Nicolás, nació en Rosario hace 30 años. Conoce muy bien la historia de su bisabuelo. Lleva consigo las fotocopias de los dos tomos de memorias escritas con caligrafía de un hombre mayor que salió muy de niño de la escuela. Recuerda que los cuadernos habían estado en su casa desde siempre, herencia de su padre, pero nunca los había leído. Tres semanas antes de viajar a Madrid se interesó por ellos y los leyó. “Ahora me dan fuerza” dice Nicolás. “Creo en las señales de la vida. Me ayudan a sentirme apoyado y me dan la idea de perseverancia para atravesar todos los obstáculos que se me dan ahora”. Hijo de un médico y una maestra de escuela, estudió Economía y trabajaba en su ciudad como administrativo contable, aunque los problemas económicos surgidos tras la crisis de 2001 le hacían vivir “con la soga al cuello”. “Agarré los principales años de la crisis cuando acabé la universidad en el año 2000”. Cuando decidió marchar en octubre de 2005 para realizar su “proyecto de vida”, Nicolás no conocía a nadie en Madrid. “Estoy retomando el espíritu aventurero de mi bisabuelo”.

El bisabuelo Manuel hizo las américas igual que otros muchos españoles de la época. Entre 1881 y 1914 más de 700.000 se marcharon a Argentina para buscarse un porvenir difícil de encontrar en su país. Nacido en 1872, a los 18 años Manuel quiere “hacerse un hombre” y decide emigrar a Argentina, donde su hermano Perfecto, dos años mayor que él, estaba ya instalado. Empezó de cero, trabajando de ayudante en una tienda de ropa en Córdoba. Allí dormía y comía junto con sus compañeros, todos ellos españoles. Una vida difícil con muchas horas de trabajo.

“Me va saliendo trabajo y agarro lo que haya” dice Nicolás. Él vino a España en el camino inverso de su bisabuelo. Trabaja a la vez que estudia un master de Acción Solidaria, su verdadera vocación. “Quiero dedicarme a la cooperación” dice Nicolás. Su visado es de estudiante, por lo que para sobrevivir realiza trabajos informales principalmente en hostelería. Durante tres meses “estuve trabajando por la mañana en la captación de socios de una ONG. Por la tarde iba a la universidad y todo el fin de semana lo pasaba trabajando en una pulpería gallega como camarero. Lo que me quedaba de tiempo era para estudiar. Estaba fundido”. Ahora va a empezar a trabajar en una casa de comidas del barrio de La Latina, sin papeles, por supuesto.

Manuel prosperó en los negocios e hizo su vida en la tierra que le acogió. Nuevos negocios, historias de amigos, de desencuentros y de amores en las 200 páginas de memorias. En un capítulo más, en un par de hojas, cuenta a sus nietos la historia de la conquista de la que sería su mujer. Para conquistar a su pretendiente “hacía ensillar mi caballo y le hacía unas pasadas a mi simpatía, por delante de la puerta de su casa, así que Carmen salía a la puerta”. Carmen, también gallega, tuvo cuatro hijos que pariría en Galicia, entre ellos a Blanca, la abuela de Nicolás.

“Hay montones de historias de españoles como la de mis abuelos. Se debería tener más presente con los inmigrantes que ahora venimos” se queja Nicolás. “Son muchas las trabas burocráticas”. “Colas de días” para conseguir los permisos de trabajo o de residencia. Edgardo Quintas, argentino de la Asociación Nietos Esperando, explica que miles de nietos e hijos de españoles nacidos en el extranjero, no tienen la nacionalidad española y tardan una media de dos años para obtener un visado de trabajo. 40.000 argentinos entre 2001 y 2004 se trasladaron a España tras la crisis, miles de ellos descendientes de españoles. Existe “voluntad de todos los partidos políticos por resolver el tema de los nietos de emigrantes y de los españoles retornados” dice Quintas, que reclama los derechos de los nietos en el Estatuto de Españoles en el Exterior que el gobierno español está redactando.

El presidente de la Asociación Fillos (hijos, en gallego), Manuel Casal, traslada el vínculo sentimental con España de los descendientes de españoles y de los retornados, que en numerosas ocasiones no es recíproco. Muchos de ellos en Argentina se consideran españoles y cuando llegan aquí legalmente son considerados argentinos. Casal remarca una frase que se repite en la web de la asociación, donde facilitan el reencuentro a familias de las dos orillas del atlántico: “Quiero morirme siendo español”.

“Soy lo que siempre dicen de Argentina, mitad español, mitad italiano” dice Nicolás. Como tantos otros de sus compatriotas, se nacionalizará como italiano para vivir en España, porque a diferencia de la legislación española, Italia le reconoce la nacionalidad y dejará de ser un extranjero de fuera de la Unión Europea. “No me siento como un inmigrante. La gente me trata muy bien. También por cuestiones físicas se nos trata mejor que a otros inmigrantes” dice Nicolás. Su aspecto europeo, con pelo y ojos claros, confirman sus palabras. “Me siento culturalmente muy cómodo. La vida es muy parecida a Rosario”. Entre risas, Nicolás recuerda para hacer comprender mejor la unión cultural: “yo de chico veía Verano Azul”.

“En serio, vivo la experiencia como un viaje de regreso” dice Nicolás. Se le ve emocionado cuando habla de ese vínculo escrito que ha encontrado con sus antepasados y con la tierra de donde partieron. En un futuro “me gustaría publicar estas memorias completadas con otros escritos”. Esos escritos podrían ser su experiencia como inmigrante en España.

Tirado de: Primera Plana.